preskoči na sadržaj
Natječaji

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

Dumbrova 12, 52333 Potpićan

KLASA: 112-01/21-01/07

URBROJ: 2144-20-01-21-1

Potpićan, 12. 3. 2021.

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Pravilnika o radu Škole te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan , raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 1. Učitelj/ica razredne nastave  - 1 izvršitelj/ica  na određeno i puno radno vrijeme, do povratka djelatnice na rad.
 2. Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku - 1 izvršitelj/ica  na određeno i  nepuno radno vrijeme – 20 sati tjednog radnog vremena – do kraja školske godine 2020./2021.

Uvjeti:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,  98/19. i 64/20.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19., 75/20.).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca

Uz prijavu nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike, a nakon izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave  na Natječaj neće se razmatrati.

Kandidatima se neće vraćati natječajna dokumentacija.

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze  o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

- Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 127/17. i 98/19.) dužni su uz prijavu na Natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1 Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva branitelja.

Poveznica:  

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20

prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

- Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13., 152/14. , 39/18. i 32/20.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3. navedenog članka.

- Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi članka 48.f.  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01, 103/03.,  148/13. i 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze o pravu prednosti na koje se pozivaju prema navedenom Zakonu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavljaju se: neposredno, poštom na adresu Škole: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan ili elektroničkom poštom s naznakom „Za Natječaj“

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam  (8 ) dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin  i  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

Natječaj je otvoren od   12. 3.  2021. do   20. 3.  2021. godine.

Kandidatom prijavljenim na Natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan, a koji je dostupan na mrežnoj stranici škole http://www.os-vnazora-potpican.skole.hr/

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Škola će na mrežnoj stranici http://www.os-vnazora-potpican.skole.hr/  objaviti obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja.

Kandidati prijavom na Natječaj daju privolu Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni   u zakonskom roku putem mrežnih stranica škole te se time smatra da su svi kandidati obaviješteni na isti način i u istom roku. Kandidate koji  se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje se pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

 

Ravnateljica:

mr.sc.Nada Peršić,prof.KLASA:112-01/21-01/07

URBROJ: 2144-20-01-21-05

Potpićan, 26.3. 2021.

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) temeljem članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan objavljuje

 

POZIV  KANDIDATIMA/ KANDIDATKINJAMA  NA INTERVJU (RAZGOVOR)

 Intervju (razgovor) s kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj za popunu radnog mjesta

1. Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do povratka djelatnice na rad.

2. Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku – 1 izvršitelj/ica na određeno i nepuno radno vrijeme – 20 sati tjednog radnog vremena – do kraja školske godine 2020./2021.

objavljen dana 12. ožujka 2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole http://www.os-vnazora-potpican.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, održat će se u četvrtak, 01.travnja 2021. godine kako slijedi:

S.J.  iz Kršana 12:30h

S.V. iz Labina 12:45h

S.H.  iz Labina 13:00h

Zbog epidemiološke situacije intervju (razgovor) sa kandidatima/kandidatkinjama povjerenstvo će održati online putem Viber aplikacije.

Kandidat/kandidatkinja koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom/kandidatkinjom vrednuje kompetencije značajne za područje rada (temeljem dosadašnjeg iskustva i/ili osposobljavanja, komunikacijske i socijalne vještine, motivaciju i interese kandidata za rad u školi, očekivanju kandidata).

Svaki član Povjerenstva procjenjuje kandidata/kandidatkinju općom ocjenom od 0 do 5 bodova. Ukupni rezultat vrednovanja razgovora (intervjua) za pojedinog kandidata/kandidatkinju je zbroj pojedinačnih ocjena svih članova Povjerenstva.

Nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata na temelju dostavljene natječajne dokumentacije i obavljenog intervjua, Povjerenstvo izrađuje rang listu koju zajedno sa zapisnikom o provedenom postupku vrednovanja dostavlja ravnatelju škole.

 

                             Povjerenstvo za  procjenu i vrednovanje kandidata/kandidatkinja


KLASA: 112-01/21-01/07

URBROJ: 2144-20-01-21-8

Potpićan,  14. travnja 2021.

 

 Predmet: Obavijest kandidatima o rezultatima Natječaja

 U svezi Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na web stranici škole dana 12. ožujka 2021. godine za obavljanje poslova                                                                 

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE – 1 (jedan) izvršitelj/ica  na određeno i puno radno vrijeme, do povratka djelatnice na rad.

Obavještavamo Vas da je Odlukom ravnateljice škole, a uz prethodnu  jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 13. travnja 2021., u radni odnos primljena:

- SANJA VERBANAC-  magistra primarnog obrazovanja – mag.prim.educ iz Labina

2. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU – 1 izvršitelj/ica  na određeno i  nepuno radno vrijeme – 20 sati tjednog radnog vremena – do kraja školske godine 2020./2021.

Obavještavamo Vas da je Odlukom ravnateljice škole, a uz prethodnu jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 13. travnja 2021., u radni odnos primljena:

- SILVIJA JAKOVČIĆ-  prof. kineziologije iz Kršana

     S imenovanima  će ravnateljica škole sklopiti ugovor o radu sukladno propozicijama iz raspisanog Natječaja.

 

                                           Ravnateljica:

                                  mr.sc. Nada Peršić, prof.                                        

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

Dumbrova 12, 52333 Potpićan

KLASA: 112-01/21-01/02

URBROJ: 2144-20-01-21-3

Potpićan, 1. 2. 2021.

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Pravilnika o radu Škole te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan , raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 1. Učitelj/ica tehničke kulture - 1 izvršitelj/ica  na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 6  sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,  98/19. i 64/20.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19., 75/20.).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca

 

Uz prijavu nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike, a nakon izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave  na Natječaj neće se razmatrati.

Kandidatima se neće vraćati natječajna dokumentacija.

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze  o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

- Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 127/17. i 98/19.) dužni su uz prijavu na Natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1 Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva branitelja.

Poveznica:  

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%

20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

- Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13., 152/14. , 39/18. i 32/20.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3. navedenog članka.

- Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi članka 48.f.  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01, 103/03.,  148/13. i 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze o pravu prednosti na koje se pozivaju prema navedenom Zakonu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavljaju se: neposredno, poštom na adresu Škole: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan ili elektroničkom poštom s naznakom „Za Natječaj“

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam  (8 ) dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin  i  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

Natječaj je otvoren od   1. 2.  2021. do   9. 2.  2021. godine.

Kandidatom prijavljenim na Natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan, a koji je dostupan na mrežnoj stranici škole http://www.os-vnazora-potpican.skole.hr/

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Škola će na mrežnoj stranici http://www.os-vnazora-potpican.skole.hr/  objaviti obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja.

Kandidati prijavom na Natječaj daju privolu Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni   u zakonskom roku putem mrežnih stranica škole te se time smatra da su svi kandidati obaviješteni na isti način i u istom roku. Kandidate koji  se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje se pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

 

  Ravnateljica:

mr.sc.Nada Peršić,prof.


 

POZIV KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA NA INTERVJU (RAZGOVOR)

KLASA:112-01/21-01/02

URBROJ: 2144-20-01-21-6

Potpićan, 12. veljače 2021.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) temeljem članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan objavljuje

POZIV  KANDIDATIMA/ KANDIDATKINJAMA  NA INTERVJU (RAZGOVOR)

 Intervju (razgovor) s kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj za popunu radnog mjesta učitelj/ica tehničke kulture objavljen dana 1. veljače 2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole http://www.os-vnazora-potpican.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, održat će se u utorak, 16. veljače 2021. godine u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12,, kako slijedi:

H. Š. M.  iz Pule u 14:45

M. S. iz Pićna u 15:00

Kandidat/kandidatkinja koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom/kandidatkinjom vrednuje kompetencije značajne za područje rada (temeljem dosadašnjeg iskustva i/ili osposobljavanja, komunikacijske i socijalne vještine, motivaciju i interese kandidata za rad u školi, očekivanju kandidata).

Svaki član Povjerenstva procjenjuje kandidata/kandidatkinju općom ocjenom od 0 do 5 bodova. Ukupni rezultat vrednovanja razgovora (intervjua) za pojedinog kandidata/kandidatkinju je zbroj pojedinačnih ocjena svih članova Povjerenstva.

Nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata na temelju dostavljene natječajne dokumentacije i obavljenog intervjua, Povjerenstvo izrađuje rang listu koju zajedno sa zapisnikom o provedenom postupku vrednovanja dostavlja ravnatelju škole.

 

                                                              Povjerenstvo za  procjenu i vrednovanje kandidata/kandidatkinja


KLASA: 112-01/21-01/02

URBROJ: 2144-20-01-21-8

Potpićan,  19. 2. 2021.

 Predmet: Obavijest kandidatima o rezultatima Natječaja

U svezi Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na web stranici škole dana 1. 2. 2021. godine za obavljanje poslova:                                                                                           

1. UČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE

-  na neodređeno nepuno radno vrijeme, 6 sati ukupnog tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

Obavještavamo Vas da je Odlukom ravnateljice škole, a uz prethodnu  jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 17. 2. 2021., u radni odnos primljen:

- MATEO SLIVAR- stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer strojarstva iz Švići.

     S imenovanim  će ravnateljica škole sklopiti ugovor o radu sukladno propozicijama iz raspisanog Natječaja.

 

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                mr.sc.Nada Peršić,prof.                                       OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

Dumbrova 12, 52333 Potpićan

KLASA: 112-01/21-01/03

URBROJ: 2144-20-01-21-3

Potpićan, 1. 2. 2021.

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Pravilnika o radu Škole te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan , raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 1. Učitelj/ica prirode - 1 izvršitelj/ica  na neodređeno i nepuno radno vrijeme,  4  sata ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,  98/19. i 64/20.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19., 75/20.).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca

 

Uz prijavu nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike, a nakon izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave  na Natječaj neće se razmatrati.

Kandidatima se neće vraćati natječajna dokumentacija.

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze  o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

- Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 127/17. i 98/19.) dužni su uz prijavu na Natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1 Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva branitelja.

Poveznica:  

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20

za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

- Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13., 152/14. , 39/18. i 32/20.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3. navedenog članka.

- Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi članka 48.f.  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01, 103/03.,  148/13. i 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze o pravu prednosti na koje se pozivaju prema navedenom Zakonu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavljaju se: neposredno, poštom na adresu Škole: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan ili elektroničkom poštom s naznakom „Za Natječaj“

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam  (8 ) dana od dana objave Natječaja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin  i  mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

Natječaj je otvoren od   1. 2.  2021. do   9. 2.  2021. godine.

Kandidatom prijavljenim na Natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan, a koji je dostupan na mrežnoj stranici škole http://www.os-vnazora-potpican.skole.hr/

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Škola će na mrežnoj stranici http://www.os-vnazora-potpican.skole.hr/  objaviti obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja.

Kandidati prijavom na Natječaj daju privolu Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni   u zakonskom roku putem mrežnih stranica škole te se time smatra da su svi kandidati obaviješteni na isti način i u istom roku. Kandidate koji  se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje se pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

                             Ravnateljica:

                 mr.sc. Nada Peršić, prof.


POZIV KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA NA INTERVJU (RAZGOVOR)

KLASA:112-01/21-01/03

URBROJ: 2144-20-01-21-6

Potpićan, 12. veljače 2021.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) temeljem članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan objavljuje

POZIV  KANDIDATIMA/ KANDIDATKINJAMA  NA INTERVJU (RAZGOVOR)

    Intervju (razgovor) s kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj za popunu radnog mjesta učitelj/ica prirode objavljen dana 1. veljače 2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole http://www.os-vnazora-potpican.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, održat će se u utorak, 16. veljače 2021. godine u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12,, kako slijedi:

H. Š. M.  iz Pule u 14:10

A. V. iz Pazina  u 14:25

Kandidat/kandidatkinja koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom/kandidatkinjom vrednuje kompetencije značajne za područje rada (temeljem dosadašnjeg iskustva i/ili osposobljavanja, komunikacijske i socijalne vještine, motivaciju i interese kandidata za rad u školi, očekivanju kandidata).

Svaki član Povjerenstva procjenjuje kandidata/kandidatkinju općom ocjenom od 0 do 5 bodova. Ukupni rezultat vrednovanja razgovora (intervjua) za pojedinog kandidata/kandidatkinju je zbroj pojedinačnih ocjena svih članova Povjerenstva.

Nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata na temelju dostavljene natječajne dokumentacije i obavljenog intervjua, Povjerenstvo izrađuje rang listu koju zajedno sa zapisnikom o provedenom postupku vrednovanja dostavlja ravnatelju škole.

 

                                                              Povjerenstvo za  procjenu i vrednovanje kandidata/kandidatkinja


KLASA: 112-01/21-01/03

URBROJ: 2144-20-01-21-8

Potpićan,  19. 2. 2021.

 

 Predmet: Obavijest kandidatima o rezultatima Natječaja

U svezi Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na web stranici škole dana 1. 2. 2021. godine za obavljanje poslova:

                                                                                    

1. UČITELJ/ICA PRIRODE

-  na neodređeno nepuno radno vrijeme, 4 sata ukupnog tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

 

Obavještavamo Vas da je Odlukom ravnateljice škole, a uz prethodnu  jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 17. 2. 2021., u radni odnos primljena:

- HELENA ŠKUTIN MATIJAŠ- diplomirani inženjer agronomije- voćarstva, vinogradarstva i vinarstva iz Pule.

     S imenovanom  će Ravnateljica škole sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme jer se nitko s propisanom vrstom i stupnjem stručne spreme nije prijavio na natječaj.

 

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                              mr.sc.Nada Peršić,prof.                                       

 

                         

 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

Dumbrova 12, 52333 Potpićan

KLASA: 112-01/21-01/01

URBROJ: 2144-20-01-21-3

Potpićan, 25. 1. 2021. 

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14., 127/17. i 98/19.), članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., i 64/20.) , Pravilnika o radu te  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja,  ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan objavljuje

N  A  T  J  E  Č A J

za popunu radnog mjesta

 Voditelj/ica računovodstva-1 izvršitelj / ica na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati  tjednog radnog vremena

Uvjeti:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., i 64/20.) i Pravilnikom o radu škole:

- završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno poslijediplomski specijalistički studij ekonomije odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno stručni studij ekonomije odnosno  viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke- računovodstveni smjer stečena prema ranijim propisima.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti :

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)

- presliku dokaza o državljanstvu

- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu

- uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ((NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., i 64/20.), ne starije od 3 mjeseca.

Uz prijavu nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike, a nakon izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatima se neće vraćati natječajna dokumentacija.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i  69/17.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

-kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17., i 98/19.)  dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103  st.1 Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%

20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3 navedenog članka.

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužni su  uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze o pravu prednosti na koje se pozivaju prema navedenom Zakonu

 Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se : neposredno, poštom na adresu Škole :  Osnovna  škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan  ili elektroničkom poštom s naznakom "za natječaj".

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam (8) dana od dana objave natječaja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole-  25.1.– 2.2.2021. godine.

Kandidatom  prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan, a koji je dostupan na mrežnoj stranici škole http://www.os-vnazora-potpican.skole.hr/

Za kandidata koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Škola će na mrežnoj stranici http://www.os-vnazora-potpican.skole.hr/ objaviti obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja .

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu Osnovnoj školi  Vladimira Nazora Potpićan za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežnih stranica škole te se time smatra da su svi kandidati obaviješteni na isti način i u istom roku. Kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje se pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

                                                                               Ravnateljica :

                                                                        mr.sc. Nada Peršić, prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


POZIV KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA NA INTERVJU (RAZGOVOR)

KLASA:112-01/21-01/01

URBROJ: 2144-20-01-21-32

Potpićan, 8. veljače 2021.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) temeljem članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan objavljuje

POZIV  KANDIDATIMA/ KANDIDATKINJAMA  NA INTERVJU (RAZGOVOR)

 Intervju (razgovor) s kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj za popunu radnog mjesta voditelj/ica računovodstva objavljen dana 25. siječnja 2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole http://www.os-vnazora-potpican.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, održat će se u četvrtak, 11. veljače 2021. godine u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12,, kako slijedi u tablici (Vidi u Opširnije).

Kandidat/kandidatkinja koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom/kandidatkinjom vrednuje kompetencije značajne za područje rada (temeljem dosadašnjeg iskustva i/ili osposobljavanja, komunikacijske i socijalne vještine, motivaciju i interese kandidata za rad u školi, očekivanju kandidata).

Svaki član Povjerenstva procjenjuje kandidata/kandidatkinju općom ocjenom od 0 do 5 bodova. Ukupni rezultat vrednovanja razgovora (intervjua) za pojedinog kandidata/kandidatkinju je zbroj pojedinačnih ocjena svih članova Povjerenstva.

Nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata na temelju dostavljene natječajne dokumentacije i obavljenog intervjua, Povjerenstvo izrađuje rang listu koju zajedno sa zapisnikom o provedenom postupku vrednovanja dostavlja ravnatelju škole.

 

                                 Povjerenstvo za  procjenu i vrednovanje kandidata/kandidatkinja

Redoslijed razgovora

Redni

broj

Inicijali kandidata

Mjesto prebivališta

Godina rođenja

Vrijeme intervjua

1.

I. G.

Labin

 1996.

 7:30

2.

B. S.

Labin

 1976.

 7:45

3.

Ž. Z.

Nedešćina

1984.

 8:00

4.

A. Š.

Pazin

 1997.

 8:15

5.

I. J. P.

Labin

 1981.

 8:30

6.

L. C. Č.

Labin

 1972.

 8:45

7.

M. R.

Pula

1985.

9:00

8.

I. Đ. I.

Poreč

1979.

9:15

9.

A. B. Š.

Pićan

1984.

9:30

10.

D. L.

Šumber

1990.

9:45

11.

S. R.

Vodnjan

1994.

10:00

12.

I. D. D.

Labin

1984.

10:15

13.

D. V.

Šumber

1990.

10:30

14.

V. Z.

Rabac

1994.

10:45

15.

K. B.

Raša

1995.

11:30

16.

S. K. D.

Labin

1992.

11:45

17.

L. U.

Raša

1963.

12:00

18.

E. J.

Pićan

1996.

12:15

19.

Đ. V.

Kršan

1961.

12:30

20.

T. S. J.

Labin

1965.

12:45

21.

V. S.

Sv. Katarina

1989.

13:00

22.

R. Š.

Labin

1973.

13:15

23.

B. S. J.

Pićan

1973.

13:30

24.

M. J.

Žminj

1987.

13:45

25.

V. Č.

Kršan

1962.

14:00

26.

M. B.

Rijeka

1990.

14:15

27.

B. B.

Labin

1981.

14:30

28.

M. B.

Zagreb

1995.

14:45

 


KLASA: 112-01/21-01/01

URBROJ: 2144-20-01-21-34

Potpićan,  19. 2. 2021.

 Predmet: Obavijest kandidatima o rezultatima Natječaja

U svezi Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na web stranici škole dana 25. 1. 2021. godine za obavljanje poslova:                                                                                 

1. VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA -

-  na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

Obavještavamo Vas da je Odlukom ravnateljice škole, a uz prethodnu  jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 17. 2. 2021., u radni odnos primljena:

- VANDA ČONDIĆ – EKONOMIST financijsko-računovodstveno-bankarskog smjera, financijsko-računovodstvenog usmjerenja iz Kršana.

     S imenovanom  će ravnateljica škole sklopiti ugovor o radu sukladno propozicijama iz raspisanog Natječaja.

                                                                             Ravnateljica:

                                                                     mr.sc.Nada Peršić,prof.                                       Temeljem odredbi Zakona o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Pravilnika o radu te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. Kuhar/ica - 1 izvršitelj ( m/ž ) na neodređeno i  nepuno radno vrijeme, 10 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,  98/19. i 64/20.) , Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan i Pravilnika o radu

- završena srednja škola – program kuhar odnosno KV kuhar ili srednja stručna sprema i tečaj higijenskog minimuma

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Po izvršenom izboru kandidat će predočiti izvornik na uvid.

Nepravodobne i nepotpune prijave  na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i o priznatom statusu.

Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti prema čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17) dužni su  uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz  čl. 103. st. 1.  koje mogu potražiti na poveznici:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%

20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3. navedenog članka.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi članka 48.f.  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82,01/, 103/03.,  148/13. i 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan, koji je dostupan na mrežnoj stranici škole.

Obavijesti i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja objavit će se na mrežnoj stranici škole (http://www.os-vnazora-potpican.skole.hr).

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Prijavom kandidati daju privolu  Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan za obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama  potrebnim za provedbu natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole.

Prijave s  dokazima o  ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se: neposredno,  poštom na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan,  ili elektroničkom poštom s naznakom „za natječaj“.

Natječaj je otvoren od 16. 10. 2020. do  24. 10. 2020.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice škole.

KLASA: 112-01/20-01/20

URBROJ: 2144-20-01-20-1

Potpićan, 16. 10. 2020.

                                                                     Ravnateljica:

                                                              mr.sc.Nada Peršić, prof.


KLASA:112-01/20-01/20

URBROJ: 2144-20-01-20-4

Potpićan, 27.10.2020.

Poziv na razgovor (intervju)

za radno mjesto kuhar/ice   (m/ž)

U vezi prijave na natječaj za popunjavanje radnog mjesta kuhar/ice  na nepuno i neodređeno radno vrijeme-10 sati rada tjedno-1 izvršitelj M/Ž u OŠ Vladimira Nazora Potpićan objavljenog dana 16.10.2020.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ  Vladimira Nazora Potpićan ovim putem Vas obavještavamo da je sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Vladimira Nazora Potpićan utvrđen popis kandidata koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu  te da se  pozivate na intervju (razgovor) koji će se održati u četvrtak 29.10.2020. godine  u prostorijama  OŠ Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, Potpićan po sljedećem rasporedu

 1. R.B. iz Benići u 12:30 sati

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka

Predsjednica Povjerenstva za vrednovanje kandidata za zapošljavanje


KLASA: 112-01/20-01/20

URBROJ: 2144-20-01-20-5

Potpićan,  30. 10. 2020.

 Predmet: Obavijest o rezultatu Natječaja

U svezi Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na web stranici škole dana 16.10.2020. godine za obavljanje poslova:                                                                                        

1. KUHAR/ICA (M/Ž) – na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 10 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj/ica

Obavještavamo Vas da je Odlukom ravnateljice škole, a uz prethodnu  jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 29.10.2020.,  u radni odnos primljena:

- RINA BULIĆ, SSS iz Benići, Sveta Katarina

S imenovanom  će ravnateljica škole sklopiti ugovor o radu sukladno propozicijama iz raspisanog Natječaja.

 

     Ravnateljica:

     mr.sc.Nada Peršić, prof.                                       

 


 


Temeljem odredbi Zakona o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Pravilnika o radu te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan , raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. Kuhar/ica - 1 izvršitelj ( m/ž ) na neodređeno i  nepuno radno vrijeme, 10 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,  98/19. i 64/20.) , Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan i Pravilnika o radu

- završena srednja škola – program kuhar odnosno KV kuhar ili srednja stručna sprema i tečaj higijenskog minimuma

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Po izvršenom izboru kandidat će predočiti izvornik na uvid.

Nepravodobne i nepotpune prijave  na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i o priznatom statusu.

Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti prema čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17) dužni su  uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz  čl. 103. st. 1.  koje mogu potražiti na poveznici:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20

za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3. navedenog članka.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi članka 48.f.  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82,01/, 103/03.,  148/13. i 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan, koji je dostupan na mrežnoj stranici škole.

Obavijesti i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja objavit će se na mrežnoj stranici škole (http://www.os-vnazora-potpican.skole.hr).

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Prijavom kandidati daju privolu  Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan za obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama  potrebnim za provedbu natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole.

Prijave s  dokazima o  ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se: neposredno,  poštom na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan,  ili elektroničkom poštom s naznakom „za natječaj“.

Natječaj je otvoren od 18. 09. 2020. do  26. 09. 2020.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice škole.

KLASA: 112-01/20-01/12

URBROJ: 2144-20-01-20-3

Potpićan, 18. 09. 2020.

Ravnateljica:

mr.sc.Nada Peršić,prof.


KLASA:112-01/20-01/12

URBROJ: 2144-20-01-20-7

Potpićan, 05. 10. 2020.

Poziv na razgovor (intervju)

za radno mjesto kuhar/ica (m/ž)

U vezi prijave na natječaj za popunjavanje radnog mjesta kuhar/ica za rad na nepuno i neodređeno radno vrijeme-10 sati rada tjedno-1 izvršitelj (M/Ž) u OŠ Vladimira Nazora Potpićan objavljenog dana 18.9.2020.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ  Vladimira Nazora Potpićan ovim putem Vas obavještavamo da je sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Vladimira Nazora Potpićan utvrđen popis kandidata koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu  te da se isti pozivaju na intervju (razgovor) koji će se održati u petak 9. 10. 2020. godine  u prostorijama  OŠ Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, Potpićan po sljedećem rasporedu:

 1. M.J. iz Jurani   u 10:00 sati

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka

      Predsjednica Povjerenstva za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

 Temeljem odredbi Zakona o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Pravilnika o radu te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan , raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. Učitelj/ica geografije - 1 izvršitelj ( m/ž ) na neodređeno i  nepuno radno vrijeme,  18 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,  98/19. i 64/20.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Po izvršenom izboru kandidat će predočiti izvornik na uvid.

Nepravodobne i nepotpune prijave  na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i o priznatom statusu.

Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti prema čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17) dužni su  uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz  čl. 103. st. 1.  koje mogu potražiti na poveznici:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis

%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3. navedenog članka.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi članka 48.f.  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82,01/, 103/03.,  148/13. i 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan, koji je dostupan na mrežnoj stranici škole.

Obavijesti i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja objavit će se na mrežnoj stranici škole (http://www.os-vnazora-potpican.skole.hr).

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Prijavom kandidati daju privolu  Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan za obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama  potrebnim za provedbu natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole.

Prijave s  dokazima o  ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se: neposredno,  poštom na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan,  ili elektroničkom poštom s naznakom „za natječaj“.

Natječaj je otvoren od 18. 09. 2020. do  26. 09. 2020.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice škole.

KLASA: 112-01/20-01/11

URBROJ: 2144-20-01-20-4

Potpićan, 18. 09. 2020.

                                             Ravnateljica:

                                   mr.sc. Nada Peršić, prof.


KLASA:112-01/20-01/11

URBROJ: 2144-20-01-20-9

Potpićan, 05. 10. 2020.

Poziv na razgovor (intervju)

za radno mjesto učitelja/ice geografije (m/ž)

U vezi prijave na natječaj za popunjavanje radnog mjesta učitelja/ice geografije za rad na nepuno i neodređeno radno vrijeme-18 sati rada tjedno-1 izvršitelj (M/Ž) u OŠ Vladimira Nazora Potpićan objavljenog dana 18.9.2020.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ  Vladimira Nazora Potpićan ovim putem Vas obavještavamo da je sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Vladimira Nazora Potpićan utvrđen popis kandidata koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu  te da se isti pozivaju na intervju (razgovor) koji će se održati u četvrtak 8. 10. 2020. godine  u prostorijama  OŠ Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, Potpićan po sljedećem rasporedu:

 1. D.M.M. iz Pule   u 13:30 sati
 2. M.K.K. iz Cresa u 14:15 sati 
 3. D.B. iz Brozani u 15:00 sati

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka

Predsjednica Povjerenstva za vrednovanje kandidata za zapošljavanje


 KLASA: 112-01/20-01/11

URBROJ: 2144-20-01-20-11

Potpićan,  19. 10. 2020.

 Predmet: Obavijest kandidatima o rezultatima Natječaja

U svezi Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na web stranici škole dana 18.09.2020. godine za obavljanje poslova:                                                                                             

1. UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE

-  na neodređeno nepuno radno vrijeme, 18 sati tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

Obavještavamo Vas da je Odlukom ravnateljice škole, a uz prethodnu  jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 16.10.2020., u radni odnos primljena:

- MAJA KORUNIĆ KUČIĆ- profesor geografije iz Cresa.

  S imenovanom  će ravnateljica škole sklopiti ugovor o radu sukladno propozicijama iz raspisanog Natječaja.

                                                           Ravnateljica:

                                                    mr.sc.Nada Peršić,prof.                                       


 


Temeljem odredbi Zakona o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Pravilnika o radu te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan , raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 1. Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku 1 izvršitelj ( m/ž ) na određeno i  puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena  do kraja školske 2020./2021. godine
 2. Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku - 1 izvršitelj ( m/ž ) na određeno i  nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena  do kraja školske 2020./2021. godine

Uvjeti:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,  98/19. i 64/20.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Po izvršenom izboru kandidat će predočiti izvornik na uvid.

Nepravodobne i nepotpune prijave  na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i o priznatom statusu.

Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti prema čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17) dužni su  uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz  čl. 103. st. 1.  koje mogu potražiti na poveznici:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje

/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3. navedenog članka.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi članka 48.f.  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82,01/, 103/03.,  148/13. i 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan, koji je dostupan na mrežnoj stranici škole.

Obavijesti i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja objavit će se na mrežnoj stranici škole (http://www.os-vnazora-potpican.skole.hr).

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Prijavom kandidati daju privolu  Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan za obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama  potrebnim za provedbu natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole.

Prijave s  dokazima o  ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se: neposredno,  poštom na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan,  ili elektroničkom poštom s naznakom „za natječaj“.

Natječaj je otvoren od 18. 09. 2020. do  26. 09. 2020.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice škole.

KLASA: 112-01/20-01/17

URBROJ: 2144-20-01-20-1

Potpićan, 18. 09. 2020.

 

Ravnateljica:

mr.sc.Nada Peršić,prof.


KLASA:112-01/20-01/17

URBROJ: 2144-20-01-20-6

Potpićan, 05. 10. 2020.

Poziv na razgovor (intervju)

za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave za rad u produženom boravku  (m/ž)

U vezi prijave na natječaj za popunjavanje radnog mjesta učitelja/ice razredne nastave za rad u produženom boravku na puno i određeno radno vrijeme-40 sati rada tjedno-1 izvršitelj  i 1 izvršitelj na nepuno i određeno radno vrijeme- 20 sati rada tjedno (M/Ž) u OŠ Vladimira Nazora Potpićan objavljenog dana 18.9.2020.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ  Vladimira Nazora Potpićan ovim putem Vas obavještavamo da je sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Vladimira Nazora Potpićan utvrđen popis kandidata koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu  te da se isti pozivaju na intervju (razgovor) koji će se održati u četvrtak 8. 10. 2020. godine  u prostorijama  OŠ Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, Potpićan po sljedećem rasporedu:

 1. N.L. iz  Tupljaka  u 12:30 sati
 2. J.V. iz Buzeta u 12:55 sati 

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka

 


KLASA: 112-01/20-01/17

URBROJ: 2144-20-01-20-8

Potpićan,  19. 10. 2020.

 Predmet: Obavijest kandidatima o rezultatima Natječaja

U svezi Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na web stranici škole dana 18.09.2020. godine za obavljanje poslova:                                                                                       

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

-  na određeno i  puno radno vrijeme, 1 (jedan) izvršitelj/ica

- na određeno i nepuno radno vrijeme- 20 sati rada tjedno, 1 (jedan) izvršitelj/ica

Obavještavamo Vas da su Odlukom ravnateljice škole, a uz prethodnu  jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 16.10.2020.,  u radni odnos primljene:

- NATALIJA LEKOVSKA- profesor razredne nastave iz Tupljaka na određeno i puno radno vrijeme do kraja školske 2020./2021. godine i

- SILVIJA JAKOVČIĆ, prof. kineziologije iz Kršana, na rok od pet mjeseci

  S imenovanim  će ravnateljica škole sklopiti ugovor o radu sukladno propozicijama iz raspisanog Natječaja.

                                                                                                        Ravnateljica:

                                                                                                        mr.sc.Nada Peršić,prof.                                       

 


 


 

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Pravilnika o radu te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan , raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. Učitelj/ica prirode - 1 izvršitelj ( m/ž ) na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 3 sata ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,  98/19. i 64/20.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Po izvršenom izboru kandidat će predočiti izvornik na uvid.

Nepravodobne i nepotpune prijave  na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i o priznatom statusu.

Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti prema čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17) dužni su  uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz  čl. 103. st. 1.  koje mogu potražiti na poveznici:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%

20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3. navedenog članka.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi članka 48.f.  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82,01/, 103/03.,  148/13. i 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan, koji je dostupan na mrežnoj stranici škole.

Obavijesti i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja objavit će se na mrežnoj stranici škole (http://www.os-vnazora-potpican.skole.hr).

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Prijavom kandidati daju privolu  Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan za obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama  potrebnim za provedbu natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole.

Prijave s  dokazima o  ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se: neposredno,  poštom na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan,  ili elektroničkom poštom s naznakom „za natječaj“.

Natječaj je otvoren od 09. 09. 2020. do  17. 09. 2020.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice škole.

KLASA: 112-01/20-01/16

URBROJ: 2144-20-01-20-4

Potpićan, 09. 09. 2020.

 

                                                                                                      Ravnateljica:

                                                                                             mr.sc.Nada Peršić,prof.


KLASA:112-01/20-01/16

URBROJ: 2144-20-01-20-8

Potpićan, 23.9.2020.

Poziv na razgovor (intervju)

za radno mjesto učitelja/ice prirode  (m/ž)

 

U vezi prijave na natječaj za popunjavanje radnog mjesta učitelja/ice prirode na nepuno i neodređeno radno vrijeme-3 sata rada tjedno-1 izvršitelj M/Ž u OŠ Vladimira Nazora Potpićan objavljenog dana 9.9.2020.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ  Vladimira Nazora Potpićan ovim putem Vas obavještavamo da je sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Vladimira Nazora Potpićan utvrđen popis kandidata koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu  te da se isti pozivaju na intervju (razgovor) koji će se održati u ponedjeljak 28.9.2020. godine  u prostorijama  OŠ Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, Potpićan po sljedećem rasporedu:

 1. K.K. iz Pule u 16:00 sati
 2. H.Š.M. iz Pule u 16:30 sati 

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka

Predsjednica Povjerenstva za vrednovanje kandidata za zapošljavanje


KLASA: 112-01/20-01/16

URBROJ: 2144-20-01-20-10

Potpićan,  7. 10. 2020.

 Predmet: Obavijest kandidatima o rezultatima Natječaja

U svezi Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na web stranici škole dana 09.09.2020. godine za obavljanje poslova:                                                                              

1. UČITELJ/ICA PRIRODE

-  na neodređeno nepuno radno vrijeme, 3 sata tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

Obavještavamo Vas da je Odlukom ravnateljice škole, a uz prethodnu  jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 6.10.2020., u radni odnos primljena:

- HELENA ŠKUTIN MATIJAŠ- diplomirani inženjer agronomije- voćarstva, vinogradarstva i vinarstva iz Pule

     S imenovanom  će ravnateljica škole sklopiti ugovor o radu sukladno propozicijama iz raspisanog Natječaja.

                                                     Ravnateljica:

                                                    mr.sc.Nada Peršić,prof.         


        Obavijest o poništavanju Natječaja

        Na Sjednici Školskog odbora održanoj 16. 10. 2020. donijeta je Odluka da se zbog  naknadno uočenog propusta u objavljenom Natječaju za učitelja/icu prirode-  na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 3 sata ukupnog tjednog radnog vremena koji je bio objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Labin te oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole od 18.9.2020. do 26.9.2020., poništava  Natječaj  i suglasnost koju je Školski odbor dao ravnateljici da se sa odabranom kandidatkinjom  sklopi ugovor o radu na neodređeno i nepuno radno vrijeme. Naime  kod uvjeta koje mora zadovoljavati kandidat  prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi izostavljen je broj NN 75/20., a odnosi se na Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, kandidatkinja  ( kao i ostali prijavljeni kandidati) nije imala  potrebnu dokumentaciju za zasnivanje radnog odnosa.

Natječaj za to radno mjesto biti će ponovljen.

                                                                                                                         Ravnateljica:

                                                                                                                    mr.sc.Nada Peršić,prof.

 

 


 


Temeljem odredbi Zakona o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Pravilnika o radu te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan , raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. Učitelj/ica razredne nastave - 1 izvršitelj ( m/ž ) na neodređeno i  puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,  98/19. i 64/20.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Po izvršenom izboru kandidat će predočiti izvornik na uvid.

Nepravodobne i nepotpune prijave  na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i o priznatom statusu.

Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti prema čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17) dužni su  uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz  čl. 103. st. 1.  koje mogu potražiti na poveznici:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%

20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3. navedenog članka.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi članka 48.f.  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82,01/, 103/03.,  148/13. i 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan, koji je dostupan na mrežnoj stranici škole.

Obavijesti i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja objavit će se na mrežnoj stranici škole (http://www.os-vnazora-potpican.skole.hr).

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Prijavom kandidati daju privolu  Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan za obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama  potrebnim za provedbu natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole.

Prijave s  dokazima o  ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se: neposredno,  poštom na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan,  ili elektroničkom poštom s naznakom „za natječaj“.

Natječaj je otvoren od 10. 09. 2020. do  18. 09. 2020.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice škole.

KLASA: 112-01/20-01/14

URBROJ: 2144-20-01-20-4

Potpićan, 10. 09. 2020.

Ravnateljica:

mr.sc.Nada Peršić,prof.

 


KLASA:112-01/20-01/14

URBROJ: 2144-20-01-20-10

Potpićan, 24.9.2020.

Poziv na razgovor (intervju)

 za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave  (m/ž)

U vezi prijave na natječaj za popunjavanje radnog mjesta učitelja/ice razredne nastave na puno i neodređeno radno vrijeme - 40 sati rada tjedno-1 izvršitelj M/Ž u OŠ Vladimira Nazora Potpićan objavljenog dana 10.9.2020.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ  Vladimira Nazora Potpićan ovim putem Vas obavještavamo da je sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Vladimira Nazora Potpićan utvrđen popis kandidata koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu  te da se isti pozivaju na intervju (razgovor) koji će se održati u srijedu 30.9.2020. godine  u prostorijama  OŠ Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, Potpićan po sljedećem rasporedu:

 1. K.P. iz Labina u 12:45 sati
 2. M.R. iz Labina u 13:20 sati
 3. A.B. iz Koromačna u 13:55 sati
 4. S.J. iz Pule u 14:30 sati
 5. S.S. iz Pitomače u 15:05 sati 

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka

Predsjednica Povjerenstva za vrednovanje kandidata za zapošljavanj

KLASA: 112-01/20-01/14

URBROJ: 2144-20-01-20-11

Potpićan,  7. 10. 2020.


 Predmet: Obavijest kandidatima o rezultatima Natječaja

U svezi Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na web stranici škole dana 10.09.2020. godine za obavljanje poslova:

                                                                                              

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

-  na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

Obavještavamo Vas da je Odlukom ravnateljice škole, a uz prethodnu  jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 6.10.2020., u radni odnos primljena:

- MAJA RAJŠIĆ- magistra primarnog obrazovanja iz Labina

     S imenovanom  će ravnateljica škole sklopiti ugovor o radu sukladno propozicijama iz raspisanog Natječaja.

                                                    Ravnateljica:

                                                  mr. sc.Nada Peršić, prof.                                       

 

 

              

 


 


Temeljem odredbi Zakona o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Pravilnika o radu te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan , raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. Učitelj/ica talijanskog jezika - 1 izvršitelj ( m/ž ) na određeno i nepuno radno vrijeme, 12 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do povratka djelatnice na rad.

Uvjeti:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,  98/19. i 64/20.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Po izvršenom izboru kandidat će predočiti izvornik na uvid

Nepravodobne i nepotpune prijave  na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i o priznatom statusu.

Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti prema čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17) dužni su  uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz  čl. 103. st. 1.  koje mogu potražiti na poveznici:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/

Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3. navedenog članka.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi članka 48.f.  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82,01/, 103/03.,  148/13. i 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan, koji je dostupan na mrežnoj stranici škole.

Obavijesti i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja objavit će se na mrežnoj stranici škole (http://www.os-vnazora-potpican.skole.hr).

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Prijavom kandidati daju privolu  Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan za obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama  potrebnim za provedbu natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole.

Prijave s  dokazima o  ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se: neposredno,  poštom na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan,  ili elektroničkom poštom s naznakom „za natječaj“.

Natječaj je otvoren od 10. 09. 2020. do  18. 09. 2020.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice škole.

KLASA: 112-01/20-01/15

URBROJ: 2144-20-01-20-4

Potpićan, 10. 09. 2020.

 

Ravnateljica:

mr.sc.Nada Peršić,prof.


KLASA:112-01/20-01/15

URBROJ: 2144-20-01-20-10

Potpićan, 23.9.2020.

Poziv na razgovor (intervju)

 za radno mjesto učitelja/ice talijanskog jezika  (m/ž)

U vezi prijave na natječaj za popunjavanje radnog mjesta učitelja/ice talijanskog jezika na nepuno i određeno radno vrijeme 12 sati rada tjedno-1 izvršitelj M/Ž u OŠ Vladimira Nazora Potpićan objavljenog dana 10.9.2020.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ  Vladimira Nazora Potpićan ovim putem Vas obavještavamo da je sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Vladimira Nazora Potpićan utvrđen popis kandidata koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu  te da se isti pozivaju na intervju (razgovor) koji će se održati u ponedjeljak 28.9.2020. godine  u prostorijama  OŠ Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, Potpićan po sljedećem rasporedu:

 1. M.B. iz Labina u 13:00 sati
 2. B.P. iz Labina u 13:30 sati
 3. I.G. iz Kranjci u 14:00 sati
 4. M.K. iz Rovinjskog Sela u 14:30 sati 

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je odustao od daljnjeg natječajnog postupka

Predsjednica Povjerenstva za vrednovanje kandidata za zapošljavanje

 


KLASA: 112-01/20-01/15

URBROJ: 2144-20-01-20-11

Potpićan,  7. 10. 2020.

 Predmet: Obavijest kandidatima o rezultatima Natječaja

U svezi Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na web stranici škole dana 10.09.2020. godine za obavljanje poslova:                                                         

1. UČITELJ/ICA TALIJANSKOG JEZIKA

-  na određeno nepuno radno vrijeme, 12 sat tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

Obavještavamo Vas da je Odlukom ravnateljice škole, a uz prethodnu  jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 6.10.2020., u radni odnos primljena:

- ILHANA GLAVIČIĆ- magistra talijanskog jezika i književnosti iz Kranjci.

     S imenovanom  će ravnateljica škole sklopiti ugovor o radu sukladno propozicijama iz raspisanog Natječaja.

                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                     mr.sc.Nada Peršić,prof.     

        


 


                                     

Na temelju članka 126. stavaka 1.- 3.  i članka 127. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine  broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,  5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 136/14. – RUSRH,152./14, 7/17., 68/18. i 98/19.) i članka 103. Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan,  Školski odbor Osnovne škole  Vladimira Nazora Potpićan raspisuje:

                  NATJEČAJ

   za imenovanje ravnatelja/ice

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. (st. 1.)
Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1.,  točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova. (st. 2.).
Iznimno, ravnatelj može biti i osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1., točke 1. ili stavka 2. ovoga članka ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

Dodatne kompetencije  koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja/ice su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za ravnatelja/icu ne moraju imati dodatne kompetencije.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu  prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO-a i potvrda  školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
 • program rada za mandatno razdoblje
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja)
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (odluke o imenovanju)

Dokazi o ispunjavanju dodatnih kompetencija, ako ih kandidati imaju,  dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a dokazuju se na sljedeći način:

1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se: diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, svjedodžbom ili drugom javnom ispravom, potvrdom o završenom obrazovanju i edukaciji stranog jezika, javnom ispravom o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili drugom javnom ispravom te osobnom izjavom kandidata..

2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti te osobnom izjavom kandidata..

3. Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na pojedinim projektima te osobnom izjavom kandidata. 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17. i 98/19. ), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br.121717. i 98/19.), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%

20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka  i rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama škole

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu  - ne otvaraj“.

KLASA: 112-01/20-01/08

URBROJ: 2144-20-01-20-1

U Potpićnu, 9.6.2020.                               

                                                               Predsjednica Školskog odbora:

                                                                  Dubravka Ujčić Lukšić,prof.

 


        


 

Temeljem odredbi Zakona o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.), Pravilnika o radu te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan , raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1.Učitelj/ica prirode - 1 izvršitelj ( m/ž ) na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 3 sata ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Po izvršenom izboru kandidat će predočiti izvornik na uvid.

Nepravodobne i nepotpune prijave  na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i o priznatom statusu.

Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti prema čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17) dužni su  uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz  čl. 103. st. 1.  koje mogu potražiti na poveznici:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20os

tvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3. navedenog članka.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi članka 48.f.  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82,01/, 103/03.,  148/13. i 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan, koji je dostupan na mrežnoj stranici škole.

Obavijesti i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja objavit će se na mrežnoj stranici škole (http://www.os-vnazora-potpican.skole.hr).

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Prijavom kandidati daju privolu  Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan za obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama  potrebnim za provedbu natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole.

Prijave s  dokazima o  ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se: neposredno,  poštom na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan,  ili elektroničkom poštom s naznakom „za natječaj“.

Natječaj je otvoren od 09. 06. 2020. do  17. 06. 2020.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice škole.

KLASA: 112-01/20-01/04

URBROJ: 2144-20-01-20-10

Potpićan, 09. 06. 2020.

Ravnateljica:

mr.sc.Nada Peršić,prof.


Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja za popunu radnog mjesta iz prirode

U svezi Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na web stranici škole dana 09.06.2020. godine za obavljanje poslova:                                                                              

1. UČITELJ/ICA PRIRODE

-  na neodređeno nepuno radno vrijeme, 3 sata tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

Obavještavamo Vas da je Odlukom ravnateljice škole, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 24.06.2020., u radni odnos primljena Helena Škutin Matijaš.

                                                                                          Ravnateljica: 

                                                                                  mr.sc Nada Peršić, prof. 

 


 


Temeljem odredbi Zakona o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.), Pravilnika o radu te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan , raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 1. Učitelj/ica prirode - 1 izvršitelj ( m/ž ) na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 3 sata ukupnog tjednog radnog vremena.

Uvjeti:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti :

 • životopis

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)

 • presliku dokaza o državljanstvu

 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu

 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Po izvršenom izboru kandidat će predočiti izvornik na uvid.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i o priznatom statusu.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz čl. 103. st. 1. koje mogu potražiti na poveznici:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%

20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3. navedenog članka.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82,01/, 103/03., 148/13. i 98/19.) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan, koji je dostupan na mrežnoj stranici škole.

Obavijesti i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja objavit će se na mrežnoj stranici škole (http://www.os-vnazora-potpican.skole.hr).

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Prijavom kandidati daju privolu Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan za obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama potrebnim za provedbu natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se: neposredno, poštom na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan, ili elektroničkom poštom s naznakom „za natječaj“.

 

Natječaj je otvoren od 13. 03. 2020. do 21. 03. 2020.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice škole.

 

KLASA: 112-01/20-01/04

URBROJ: 2144-20-01-20-3

Potpićan, 13. 03. 2020.

 

 

Ravnateljica:

mr.sc.Nada Peršić,prof.                                    


Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14,127/17) ,članka 107  Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17,68/18),članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

N  A  T  J  E  Č A J

za popunu slobodnih radnih mjesta

 

1. UČITELJ/ICA PRIRODE

-  na neodređeno nepuno radno vrijeme, 3 sata tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

2. UČITELJ/ICA MATEMATIKE

- na neodređeno nepuno radno vrijeme, 9 sati tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

3. UČITELJ/ICA TALIJANSKOG JEZIKA

 - na neodređeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

4.  UČITELJ/ICA INFORMATIKE

- na neodređeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

5.  UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE

- na neodređeno nepuno radno vrijeme, 2 sata tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu 
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneno postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18), ne starije od 3 mjeseca

Uz prijavu nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike,a nakon izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Kandidatima se neće vraćati natječajna dokumentacija.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

-kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17)  dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103  st.1 Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%

20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3 navedenog članka.

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Osnovna  škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan s naznakom "Za natječaj" ili na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr.

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam (8) dana od dana objave natječaja 14 .10. - 22. 10. 2019. godine.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Vladimira Nazora Potpićan.

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Škola će na web stranicama objaviti obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja .

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole te se time smatra da su svi kandidati obaviješteni na isti način i u istom roku.

                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                          mr.sc.Nada Peršić,prof.

 

Klasa: 112-01/19-01/09

Urbroj: 2144-20-19-01-1

Potpićan, 14. 10. 2019.

 


KLASA: 112-o1/19-01/09

URBROJ: 2144-20-01-19-1

Potpićan, 22.10.2019.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) temeljem članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan objavljuje

 

POZIV KANDIDATIMA/ KANDIDATKINJAMA NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 

Razgovor (intervju) s kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj za popunu radnih mjesta objavljenom dana   14. 10. 2019. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole http:// www._os-vnazora-potpican.skole.hr________ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, održat će se u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, Potpićan, u uredu stručne službe MŠ kako slijedi:

U petak  25.10.2019.godine

 • S početkom u 8:00 sati za kandidate/kandidatkinje koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto: učitelj/ica informatike

                       S početkom u 9:00 sati za kandidate/kandidatkinje koji su se prijavili   na natječaj za radno mjesto: učitelj/ica talijanskog jezika

 • S početkom u 10:00 sati za kandidate/kandidatkinje koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto: učitelj/ica matematike

U utorak, 29.10.2019. 

 • S početkom u 8:30 sati za kandidate/kandidatkinje koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto učitelja likovne kulture
 • S početkom u 9:00 sati za kandidate /kandidatkinje koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto učitelja prirode

 

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom/ kandidatkinjom  vrednuje kompetencije značajne za područje rada (temeljem dosadašnjeg iskustva i/ili osposobljavanja, komunikacijske i socijalne vještine, motivaciju i interese kandidata za rad u Školi, očekivanja kandidata i sl.)

Svaki član Povjerenstva procjenjuje kandidata/ kandidatkinju  općom ocjenom od 0 do 5 bodova.

Ukupni rezultat vrednovanja razgovora (intervjua) za pojedinog kandidata/ kandidatkinju  je zbroj pojedinačnih ocjena svih članova Povjerenstva.

Kandidat/kandidatkinja  koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata na temelju dostavljene natječajne dokumentacije i obavljenog Intervjua, Povjerenstvo izrađuje Rang listu koju zajedno sa Zapisnikom o provedenom postupku vrednovanja dostavlja ravnatelju.


KLASA: 112-01/19-01/09

URBROJ: 2144-20-01-19-19

Potpićan,  8. 11. 2019.

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja za popunu slobodnih radnih mjesta

U svezi Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na web stranici škole dana 14.10.2019. godine za obavljanje poslova:                                                                                         

1. UČITELJ/ICA PRIRODE

-  na neodređeno nepuno radno vrijeme, 3 sata tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

2. UČITELJ/ICA MATEMATIKE

- na neodređeno nepuno radno vrijeme, 9 sati tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

3. UČITELJ/ICA TALIJANSKOG JEZIKA

 - na neodređeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

4.  UČITELJ/ICA INFORMATIKE

- na neodređeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

5.  UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE

- na neodređeno nepuno radno vrijeme, 2 sata tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

Obavještavamo Vas da su Odlukom ravnateljice škole, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 30.10.2019., u radni odnos primljeni:

 • Na radno mjesto pod rednim brojem 2. Natali Vretenar- sveučilišna prvostupnica matematike iz Rijeke
 • Na radno mjesto pod rednim brojem 3. Matea Tireli – magistra talijanskog jezika i književnosti iz Rapca,
 • Na radno mjesto pod rednim brojem 4. Sanda Daus- magistra edukacije povijesti i informatike iz Šušnjevice

S imenovanima  će ravnateljica škole sklopiti ugovore o radu sukladno propozicijama iz raspisanog Natječaja.

Radno mjesto pod rednim brojem 1. i 5. ostalo je nepopunjeno.

                                                                                                 Ravnateljica: mr.sc.Nada Peršić,prof.     

 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

Dumbrova 12

52333 Potpićan

Tel: 052/867 425, 867- 180, 098 428 930

e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr

KLASA: 110-01/19-01/06

URBROJ: 2144-20-01-19-1

Potpićan, 16.09.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Osnovna škola  Vladimira Nazora Potpićan raspisuje:

 

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 • UČITELJ/ICA  HRVATSKOG JEZIKA,  (M/Ž)
 •  na puno i određeno radno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci

Uvjeti:

-prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” br. 87./08., 86./09., 92./10., 105./10., 90./11., 16./12., 86./12., 126/12., 94./13., 152./14., 7./17. i 68./18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“ br. 47/96. i 56/01.).

- da kandidati nemaju radno iskustvo u struci za koju su se obrazovale ili imaju manje od jedne godine

Uz prijavu kandidati moraju priložiti:

 - životopis

 - dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme

 - domovnicu

 - potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat prijavljen u evidenciji

   nezaposlenih dulje od 30 dana

 - potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog   

   zavoda za mirovinsko osiguranje

- uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, link: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%

20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.

Prijavom kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama  potrebnim za provedbu natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka NN 42/18, te da ih može objaviti na oglasnoj ploči i web stranici škole..

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan.

Natječaj  je otvoren  od 16. do 24. rujna 2019. godine.

Prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan ili na e-mail:ured@os-vnazora-potpican.skole.hr

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Rezultati natječaja bit će objavljeni i na web stranici škole.

 

 

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                              mr.sc. Nada Peršić,prof.

 

 


 


 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/2017.,68/18.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

1. Stručni suradnik- stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila

 –  neodređeno i nepuno radno vrijeme – 10 sati tjednog radnog vremena- 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,90/11.,105./10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu sa životopisom
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • domovnicu
 • uvjerenje  nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi na natječaj i uz prijavu priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20

Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%

20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri

%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Prijave s dokumentacijom  o ispunjavanju uvjetima  dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan ili na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i Web stranici škole.

O rezultatima  natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

Natječaj je otvoren od  3. siječnja  do 11. siječnja  2019.

                                                                  Ravnateljica:

                                                            mr.sc.Nada Peršić,prof.

KLASA: 112-01/19-01/01

URBROJ: 2144-20-01-19-2

Potpićan, 3.1.2019.

 


KLASA:112-01/19-01/01

URBROJ: 2144-20-01-19-6

Potpićan, 25.01.2019.

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja od 03.01.2019.godine

Izvješćujemo prijavljene kandidate da je prema natječaju objavljenom dana 03.01.2019.-11.01.2019. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan uz suglasnost članova Školskog odbora izabrana ANA LUČIĆ RUNKO-magistra socijalne predagogije.

                                                                                      Ravnateljica: 

                                                                                       mr.sc. Nada Peršić, prof.  

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12., 86/12., 94/13, 152/14, 7/17, 68/18)  i članka 113. Statuta Škole, ravnateljica OŠ Vladimira Nazora Potpićan mr.sc.Nada Peršić, prof., donosi                                   

 

Odluku o neizboru kandidata po Natječaju za radno mjesto stručnog suradnika – psihologa/psihologinje- pripravnika

 1. Ravnateljica OŠ Vladimira Nazora Potpićan  mr.sc.Nada Peršić, prof., donijela je  Odluku o neizboru kandidata  na Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika – psihologa/psihologinje – pripravnika na određeno i puno radno vrijeme, 40 h ukupnog tjednog radnog vremena.
 2. Natječaj je objavljen dana 26.11.2018. godine  na oglasnoj ploči i web stranici Škole, kao i na  web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na Natječaj  raspisan radi stjecanja prvog radnog iskustva u svojstvu pripravnika nije se prijavio niti jedan kandidat.

Slijedom navedenog donesena je Odluka o neizboru kandidata po natječaju.

 

                                                                   Ravnateljica škole:

                                                                   mr.sc. Nada Peršić, prof.

Klasa: 112-01/18-01/08

URBOJ:2144-20-01-18-6

Potpićan, 10.12.2018.

 


​Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12. I 16/17.) , a u cilju korištenja mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda u Puli, Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

N A T J E Č A J

za „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 

1. Stručni suradnik: psiholog/psihologinja

 –  određeno i puno radno vrijeme –  1 izvršitelj/ica

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,90/11.,105./10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu sa životopisom
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • domovnicu
 • uvjerenje  nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi na natječaj i uz prijavu priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20

Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%

20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri

%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Prijave s dokumentacijom  o ispunjavanju uvjetima  dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan ili na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr

 

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i Web stranici škole.

 

O rezultatima  natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

Natječaj je otvoren od  26. studenog  do 4. prosinca  2018.

 

                                                            Ravnateljica:

                                                            mr.sc.Nada Peršić,prof.

 

KLASA: 112-01/18-01/07

URBROJ: 2144-20-01-18-3

Potpićan, 26.11.2018.

 


Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12., 86/12., 94/13, 152/14, 7/17, 68/18)  i članka 113. Statuta Škole, ravnateljica OŠ Vladimira Nazora Potpićan mr.sc.Nada Peršić, prof., donosi     

                              

Odluku o neizboru kandidata po Natječaju za radno mjesto stručnog suradnika – pedagoga/pedagoginje - pripravnika

 

 1. Ravnateljica OŠ Vladimira Nazora Potpićan  mr.sc.Nada Peršić, prof., donijela je  Odluku o neizboru kandidata  na Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika – pedagoga/pedagoginje – pripravnika na određeno i puno radno vrijeme, 40 h ukupnog tjednog radnog vremena.
 2. Natječaj je objavljen dana 14.11.2018. godine  na oglasnoj ploči i web stranici Škole, kao i na  web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Na Natječaj  raspisan radi stjecanja prvog radnog iskustva u svojstvu pripravnika nije se prijavio niti jedan kandidat.

Slijedom navedenog donesena je Odluka o neizboru kandidata po natječaju.

                                                                    Ravnateljica škole:

                                                                    mr.sc.NadaPeršić, prof.

 

Klasa: 112-01/18-01/08

URBOJ:2144-20-01-18-2

Potpićan, 26.11.2018.


Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12. I 16/17.) , a u cilju korištenja mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda u Puli, Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

N A T J E Č A J

za „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 

1. Stručni suradnik: pedagog/pedagoginja

 –  određeno i puno radno vrijeme –  1 izvršitelj/ica

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,90/11.,105./10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu sa životopisom
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • domovnicu
 • uvjerenje  nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi na natječaj i uz prijavu priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20

Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%

20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri

%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokumentacijom  o ispunjavanju uvjetima  dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan ili na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i Web stranici škole.

 

O rezultatima  natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

Natječaj je otvoren od  14. studenog  do 22. studenog  2018.

 

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  mr.sc.Nada Peršić,prof.

KLASA: 112-01/18-01/08

URBROJ: 2144-20-01-18-1

Potpićan, 14.11.2018.


Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12. I 16/17.) , a u cilju korištenja mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda u Puli, Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

N A T J E Č A J

za „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 

 

1. Stručni suradnik: psiholog/psihologinja

 –  određeno i puno radno vrijeme –  1 izvršitelj/ica

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,90/11.,105./10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18.)

i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu sa životopisom
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • domovnicu
 • uvjerenje  nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi na natječaj i uz prijavu priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20

Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%

20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri

%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokumentacijom  o ispunjavanju uvjetima  dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan ili na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i Web stranici škole.

O rezultatima  natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

Natječaj je otvoren od  29. listopada  do 6. studenog  2018.

 

                                                                   Ravnateljica:

                                                                    mr.sc.Nada Peršić,prof..

KLASA: 112-01/18-01/07

URBROJ: 2144-20-01-18-1

Potpićan, 29.10.2018.


OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA

Temeljem objavljenog natječaja za obavljanje poslova učitelja/ice likovne kulture, ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan je, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na radno mjesto učitelja/ice likovne kulture na nepuno i neodređeno radno vrijeme primila ENI BLAŠKOVIĆ, profesoricu likovne kulture, koja udovoljava traženim uvjetima, te će s imenovanom biti sklopljen ugovor o radu.


OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA

Temeljem objavljenog natječaja za obavljanje poslova učitelja/ice geografije, ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan je, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na radno mjesto učitelja/ice geografije na nepuno i neodređeno radno vrijeme primila REBEKU PILAT, magistricu edukacije geografije i povijesti, koja udovoljava traženim uvjetima, te će s imenovanom biti sklopljen ugovor o radu.


OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA

Temeljem objavljenog natječaja za obavljanje poslova učitelja/ice engleskog jezika, ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan je, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika na nepuno i neodređeno radno vrijeme primila AJRIN FLORIČIĆ, magistricu edukacije engleskog jezika i književnosti i magistricu pedagogije, koja udovoljava traženim uvjetima, te će s imenovanom biti sklopljen ugovor o radu.


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/2017.,68/18.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnih radnih mjesta

 

1. UČITELJ/ICA  ENGLESKOG JEZIKA –1 izvršitelj/ica na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 15 sati tjednog radnog vremena – 7 sati redovite nastave tjedno 

2. UČITELJ/ICA  GEOGRAFIJE –1 izvršitelj/ica na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 15 sati tjednog radnog vremena – 7,5  sati redovite nastave tjedno 

3. UČITELJ/ICA  LIKOVNE KULTURE –1 izvršitelj/ica na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 13 sati tjednog radnog vremena – 6 sati redovite nastave tjedno 

 

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu sa životopisom
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • domovnicu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokumentacijom  o ispunjavanju uvjetima  dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan ili na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i Web stranici škole.

O rezultatima  natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

Natječaj je otvoren od 12. rujna  do 20. rujna 2018.

 

                                                                Ravnateljica:

                                                       mr.sc.Nada Peršić, prof.

 

KLASA: 112-01/18-01/05

URBROJ: 2144-20-01-18-10

Potpićan, 12.9.2018.


KLASA: 112-01/18-01/06

URBROJ: 2144-20-01-18-1

DATUM: 13.08.2018.

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN kao partner u projektu raspisuje

 

POZIV

 

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 2

 

 • Mjesto rada:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2018./2019.

Sati tjedno

13.

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan

       7.

     31

14.

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan

       2.

     23

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2018./2019.
 • UVJETI:
 • najmanje završena srednja škola

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/ nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2018. godine do lipnja 2019. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 22.08.2018. do 09.00 sati i dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

                                                                                                                                                                                 Ravnateljica:

                                                                                                                                                                      mr.sc.Nada Peršić,prof.

 


OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA

Temeljem objavljenog natječaja za obavljanje poslova učitelja matematike, ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan je, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na radno mjesto učitelja/ice  matematike na puno i određeno radno vrijeme primila ANU MILANOVIĆ, sveučilišnu prvostupnicu edukacije matematike  iz Gračišća 55, koja udovoljava traženim uvjetima, te će s imenovanom biti sklopljen ugovor o radu.


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/2017.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

 

UČITELJ/ICA  MATEMATIKE  – 1 izvršitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme, zamjena do povratka djelatnice na rad   

 

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu sa životopisom
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • domovnicu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokumentacijom  o ispunjavanju uvjetima  dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan ili na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i Web stranici škole.

 

O rezultatima  natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku..

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

Natječaj je otvoren od 11.srpnja  do 19. srpnja 2018.

 

                                                                              Ravnateljica:

                                                                        mr.sc.Nada Peršić, prof.

 

 

KLASA: 112-01/18-01/03

URBROJ: 2144-20-01-18-3

Potpićan, 11.7.2018.OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA

Temeljem objavljenog natječaja za obavljanje poslova učitelja razredne nastave za rad u PB, ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan je, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na radno mjesto učitelja/ice razredne nastave za rad u PB na  nepuno i neodređeno radno vrijeme – 20 sati rada tjedno, primila NATALIJU LEKOVSKA, diplomiranu profesoricu razredne nastave, iz Tupljaka 27., koja udovoljava traženim uvjetima, te će  s imenovanom biti sklopljen ugovor o radu.


 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/2017.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

 

UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE ZA RAD U PRODUŽENOM BORAVKU – neodređeno i nepuno radno vrijeme – 20 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu sa životopisom
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • domovnicu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokumentacijom  o ispunjavanju uvjetima  dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan ili na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i Web stranici škole.

 

O rezultatima  natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku..

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

Natječaj je otvoren od 11.srpnja  do 19. srpnja 2018.

 

                                                                            Ravnateljica:

                                                                    mr.sc.Nada Peršić, prof.

 

 

KLASA: 112-01/18-01/04

URBROJ: 2144-20-01-18-1

Potpićan, 11.7.2018.

 


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/2017.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

 

UČITELJ/ICA  FIZIKE  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 12 sati tjednog radnog vremena – 6 sati redovite nastave tjedno 

 

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu sa životopisom
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • domovnice
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i pobrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokumentacijom  o ispunjavanju uvjetima  dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan ili na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr

 

O rezultatima  natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku..

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

Natječaj je otvoren od 19.3.2017. do 27.3.2018.

 

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  mr.sc.Nada Peršić,prof.

 

KLASA: 112-01/18-01/02

URBROJ: 2144-20-01-18-1

Potpićan, 19.3.2018.


OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

KLASA: 112-01/17-01/08

URBROJ: 2144-20-01-17-14

Potpićan, 25.10.2017.

 

 Predmet: Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave  za rad u PŠ Pićan

           U svezi natječaja objavljenog na Oglasnoj ploči te web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Ispostava Labin i web stranici i oglasnoj ploči Škole - dana 10.10.2017. godine za  popunu slobodnog radnog mjesta:

 • Učitelj/ica razredne nastave - 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme za rad u PŠ Pićan

obavještavamo Vas, da je Odlukom ravnateljice, a uz  prethodnu jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 24.10.2017. godine, za obavljanje  poslova učitelja/ice razredne nastave na neodređeno i puno radno vrijeme izabrana Jasmina Vretenar Zulijani- diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim predmetom Engleski jezik  iz Pićna- Most 1G.

 

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                       mr.sc. Nada Peršić,prof.  


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)  Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme za rad u PŠ Pićan

 

Uvjeti:

prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)    i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela  iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci). 

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti  na koje se poziva.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju  uvjeta  dostavljaju se na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan (za natječaj)  do 18. 10. 2017.

Natječaj je objavljen dana  10. 10. 2017. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole. O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku  po izvršenom izboru.

 

                       

 

                                                                                                          Ravnateljica:

 

KLASA: 112-01/17-01/08                                                                mr.sc.Nada Peršić,prof.

URBROJ: 2144-20-01-17-3

U Potpićnu   10. 10. 2017.

 

 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

KLASA: 112-01/17-01/05

URBROJ: 2144-20-01-17-7

Potpićan, 7. 9. 2017.

 Predmet: Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto učitelja fizike 

           U svezi natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Ispostava Labin i web stranici i oglasnoj ploči Škole - dana 18. 8. 2017. godine za  popunu slobodnog radnog mjesta:

 • Učitelj/ica fizike - 1 izvršitelj/ica na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 12 sata tjednog radnog vremena- 6 sati redovite nastave tjedno

obavještavamo Vas, da je Odlukom ravnateljice, a uz prethodnu jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 30. 8. 2017. godine, za obavljanje  poslova učitelja fizike  odabrana Eva Melegi Matković, prof. povijesti iz Raše, na određeno i nepuno radno vrijeme. 

                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                            mr.sc.Nada Peršić,prof.OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

KLASA: 112-01/17-01/06

URBROJ: 2144-20-01-17-12

Potpićan, 7. 9. 2017.

 Predmet: Obavijest o rezultatima Javnog poziva za radno mjesto pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju 

           U svezi Javnog poziva objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Ispostava Labin i web stranici i oglasnoj ploči Škole - dana 18. 8. 2017. godine za  popunu slobodnog radnog mjesta:

 • Pomoćnik/ca - 1 izvršitelj/ica na određeno i nepuno radno vrijeme, 28 sati tjednog radnog vremena
 • Pomoćnik/ca – 1 izvršitelj/ica na određeno i nepuno radno vrijeme, 23 sata tjednog radnog vremena

obavještavamo Vas, da su Odlukom ravnateljice, a uz prethodnu jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 30. 8. 2017. godine, primljene:

 • Tihana Lukež, na određeno i nepuno radno vrijeme, 28 sati tjednog radnog vremena
 • Ivana Matuhina, na određeno i nepuno radno vrijeme, 23 sata tjednog radnog vremena 

                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                            mr.sc.Nada Peršić,prof.OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

Klasa: 112-01/17-01/04

URBROJ: 2144-20-01-17- 8

Potpićan, 7. 9. 2017.                   

 Predmet: Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto domar/ložač/školski majstor

           U svezi natječaja objavljenog na Oglasnoj ploči te web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Ispostava Labin i web stranici i oglasnoj ploči Škole - dana 18. 8. 2017. godine za  popunu slobodnog radnog mjesta:

 • domar/ložač/školski majstor (M/Ž)- 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme

obavještavamo Vas, da je Odlukom ravnateljice, a uz prethodnu jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 30. 8. 2017. godine, za obavljanje navedenih poslova izabran Zlatko Bulić iz Benići, Sveta Katarina. Imenovani ima SSS -  mehaničar, položen  stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja i status hrvatskog branitelja iz domovinskog rata.

                                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                                   mr.sc.Nada Peršić, prof.Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/2017.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

UČITELJ/ICA  FIZIKE  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 12 sati tjednog radnog vremena – 6 sati redovite nastave tjedno 

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.        

           87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.), te

           prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju 

           učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96. i 56/01.).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu sa životopisom
 • presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme
 • presliku domovnice
 • presliku rodnog lista
 • elektronički zapis o radno – pravnom statusu
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokumentacijom  o ispunjavanju uvjetima  dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan.

O rezultatima  natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku..

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

Natječaj je otvoren od 18.8.2017. do 26.8.2017.

 

                                                                                           Ravnateljica:

                                                                                    mr. sc. Nada Peršić, prof.

KLASA: 112-01/17-01/05

URBROJ: 2144-20-01-17-3

Potpićan, 18.8.2017. 

KLASA: 112-01/17-01/06

URBROJ: 2144-20-01-17-1

DATUM: 18.08.2017.

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN, kao partner u projektu raspisuje

POZIV
za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 2

 • Mjesto rada: 

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2017/18

Sati tjedno

13

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan,

Dumbrova 12, 52333 Potpićan

6.

28

14

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan,

Dumbrova 12, 52333 Potpićan

1.

23

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017/2018.

 

 • UVJETI:
 • najmanje završena srednja škola

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2017. godine do lipnja 2018. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 28.08.2017. do 9.00 sati i dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka

                                                                              Ravnateljica:

                                                                         mr. sc. Nada Peršić, prof. 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje:

     NATJEČAJ

  za popunu radnog mjesta

1. DOMAR/LOŽAČ/ ŠKOLSKI MAJSTOR – M/Ž

      - 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme 

UVJETI:

 • Završena srednja škola tehničke struke
 • Položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja odnosno ložača centralnog grijanja sukladno Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • Zamolbu sa životopisom
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi  (preslika)
 • Preslika domovnice
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ) ne starije od 6 mjeseci
 • Uvjerenje o osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja odnosno ložača centralnog grijanja (preslika)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Rok za prijavu kandidata na natječaj je osam (8) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od 18.8.2017. do 26.8.2017.

KLASA:112-01/17-01/04

URBROJ: 2144-20-01-17-3

Potpićan, 18.8.2017        

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                         mr.sc.Nada Peršić ,prof.Predmet: Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto učitelja fizike i tehničke kulture

           U svezi natječaja objavljenog na Oglasnoj ploči te web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Ispostava Labin i web stranici i oglasnoj ploči Škole - dana 06.2.2017. godine za  popunu slobodnog radnog mjesta:

 • Učitelj/ica fizike i tehničke kulture - 1 izvršitelj/ica na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 23 sata tjednog radnog vremena- 11 sati redovite nastave tjedno ( 6 sati fizike i 5 sati tehničke kulture)

obavještavamo Vas, da je na sjednici Školskog odbora održanoj dana 24.2.2017. godine, za obavljanje  poslova učitelja tehničke kulture na neodređeno i nepuno radno vrijeme izabrana Tina Mihelčić Sloković iz Rovinja, a za učitelja/icu fizike Eva Melegi Matković na određeno i nepuno radno vrijeme.  

 


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/2017.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

UČITELJ/ICA  FIZIKE I TEHNIČKE KULTURE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 23 sata tjednog radnog vremena – 11 sati redovite nastave tjedno ( 6 sati fizike i 5 sati  tehničke kulture )

 

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.        

           87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.),

           te  prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju 

           učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96. i 56/01.).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme
- presliku domovnice
- presliku rodnog lista
- elektronički zapis o radno – pravnom statusu
- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Prijave s dokumentacijom  o ispunjavanju uvjetima  dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan.

O rezultatima kandidati će biti izvješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru.

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

 

          Ravnateljica:

          mr.sc.Nada Peršić,prof..

Klasa: 112-01/17-01/01

Urbroj: 2144-20-01-17-06

Potpićan, 6.2.2017.Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto domar/ložač/školski majstor

 

Temeljem raspisanog natječaja za domara/ložača/školskog majstora objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Ispostava Labin te na web stranici i oglasnoj ploči Škole dana 17.10.2016. godine, na sjednici Školskog odbora održanoj 27.listopada 2016. godine, na radno mjesto domar/ložač/školski majstor izabran je Dragan Marhat iz Rapca. Imenovani  je završio SSS- elektroinstalater, ima  položen ispit za ložača centralnog grijanja i status hrvatskog branitelja iz domovinskog rata.Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje:

 

     NATJEČAJ

            za popunu radnog mjesta

1. DOMAR/LOŽAČ/ ŠKOLSKI MAJSTOR – M/Ž

 • 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme do pribavljanja suglasnosti nadležnog ministarstva za zapošljavanje na neodređeno puno  radno vrijeme 

UVJETI:

 • Završena srednja škola tehničke struke
 • Položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja odnosno ložača centralnog grijanja sukladno Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima

Uz prijavu na natječaj  potrebno je priložiti:

 • Zamolbu sa životopisom
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi  (preslika)
 • Preslika domovnice
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ) ne starije od 6 mjeseci
 • Uvjerenje o osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja odnosno ložača centralnog grijanja (preslika)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Rok za prijavu kandidata na natječaj je osam (8) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od 17.10.2016. do 25.10.2016.

KLASA:112-01/16-01/04

URBROJ: 2144-20-01-16-03

Potpićan, 17.10.2016.

                                                                                                      Ravnateljica:

                                                                                                mr.sc.Nada Peršić,prof.OBAVIJEST O REZULTATU JAVNOG POZIVA

Temeljem objavljenog Javnog poziva za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za  učenike s poteškoćama u razvoju ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan je, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na radno mjesto pomoćnika u nastavi na nepuno i određeno vrijeme, primila MARINU BATELIĆ, prof. talijanskog i ruskog jezika.


 

Istarska županija prijavitelj je projektnog prijedloga „MOZAIK 2“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.

 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN,   kao partner u projektu MOZAIK 2 raspisuje

 

POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

 

Broj traženih osoba: 1

Mjesto rada: 

R.br. Naziv sjedišta Razred 2016./17. Sati/tjedno
42. Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan

 
5. 27

 

 

 

 

 

 • Prijevoz na rad: Novčana naknada do 400 kn mjesečno
 • Plaća: 25 kuna neto po satu
 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme

 

UVJETI:

 • najmanje završena srednja škola.

Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.02. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika u nastavi tijekom prva dva mjeseca rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta MOZAIK 2.

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje izvršenja poslova te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

Uz prijavu, kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 

Kandidati koji posjeduju uvjerenje o sudjelovanju u programu edukacije pomoćnika u nastavi, dužni su ga priložiti pri prijavi na natječaj.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 01.9.2016. do 9.00 sati i dostavljaju se na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan s naznakom „Javni poziv za prijem pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju u šk.god. 2016/17“.

 

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

_____________________________________________________________________

 

Poziv je objavljen na web stranici škole i na oglasnoj ploči škole dana 25.8.2016.

______________________________________________________________________

 

 

 

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan raspisuje

NATJEČAJ

za popunu slobodnog radnog mjesta

1. Stručni suradnik – školski  knjižničar- na neodređeno i puno radno vrijeme

- 1 izvršitelj M/Ž

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08.,86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12.,86/12., 126/12., 94/13., i 152/14.), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96. i 56/01.), Zakona o knjižnicama (NN 105/97., 5/98., 104/00. I 69/09.) i Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj  struci (NN 28/11. I 16/2014.)

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • Životopis,
 • presliku diplome ili potvrde o završenom studiju, domovnice i rodnog lista
 • Elektronički ispis o trajanju staža osiguranja
 • Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od  6 mjeseci

Prijave za natječaj treba poslati na adresu škole:

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan

u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i web stranicama škole 20.10.2015. godine.

Klasa: 112-01/15-01/13

URBROJ: 2144-20-01-15-01

 

 


Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12), a u cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda u Puli, OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

 

Učitelj povijesti (Ž/M), pripravnik

            -  puno i određeno radno vrijeme – trajanje 12 mjeseci

            - 1 izvršitelj

Uvjeti: Prema zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14.)

    

Uz prijavu  potrebno je dostaviti:

 

 presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 presliku domovnice
uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci
zamolbu
životopis
potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

 

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale, osobe koje se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlene osobe vode duže od trideset dana i koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta  dostaviti na adresu:

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan,Dumbrova 12, 52 333 Potpićan.

 

O razultatima javnog poziva svi kandidati/inje  bit će  obaviješteni  pisanim putem.

 

Rok za prijavu od 13.10.2015. do 21.10.2015.

 

 

 

Klasa: 112-01/15-01/12

URBROJ: 2144-20-01-15-01

Potpićan, 13. listopada 2015.

 

 

 

 


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14. i  152/14.), Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan raspisuje:

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1. Učitelj/ica informatike – nepuno i određeno radno vrijeme do povratka radnice na rad – 20 sati rada tjedno – 1 izvršitelj

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14. i  152/14. ), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96.,56/01.)

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti preslike:

diplome o stečenoj stručnoj spremi
domovnice
rodnog lista
uvjerenje  o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
životopis

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, 52333 Potpićan, Dumbrova 12.

 

Natječaj je otvoren od 17.9.2015. do 25.9.2015.

 

Klasa: 112-01/15-01/11

URBROJ:2144-20-01-15-01

 Istarska županija prijavitelj je projektnog prijedloga „MOZAIK-PoMOćnici u nastavi ZA Integraciju učeniKa u Istri“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.

 

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan  kao partner u projektu MOZAIK raspisuje

 

POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/ stručno komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI/ STRUČNO KOMUNIKACIJSKI POSREDNIKA

 

Broj traženih osoba: 137

Mjesto rada:  (pogledati u priloženom dokumentu na dnu MJESTO RADA)

 

Prijevoz na rad: Novčana naknada do 400 kn mjesečno
Plaća: 25 kuna neto po satu
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme

 

UVJETI:

najmanje završena srednja škola.

Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.01. pri čemu će prednost imati osobe sa potvrdom o polaženju edukacije za pomoćnike u nastavi koja je provedena u okviru implementacije projekta „Školovanje bez diskriminacije-ulog u tolerantno društvo“ u trajanju od 20 sati. Kandidati koji nemaju predmetnu potvrdu, obvezni su savladati program navedene edukacije tijekom prva dva mjeseca rada. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta MOZAIK.

U slučaju zapošljavanja stručnog komunikacijskog posrednika, potrebno je da osoba ima završenu edukaciju za stručnog komunikacijskog posrednika te da prilikom selekcije to dokaže odgovarajućom svjedodžbom.

 

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi/ stručno komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi/ stručno komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje izvršenja poslova te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
životopis,
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
uvjerenje o sudjelovanju u programu edukacije pomoćnika u nastavi u okviru provedbe projekta „Školovanje bez diskriminacije-ulog u tolerantno društvo“.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 18.9.2015. i dostavljaju se na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan s naznakom „Javni poziv za prijem pomoćnika u nastavi/ stručno komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju u šk.god. 2015/16“.

 

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

 

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

 

 

Priloženi dokumenti:
MJESTO RADA.docx

Kalendar
« Kolovoz 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji


Priznanje Mirotvorna škola 2020.

Digitalni školski list


Labinska republika

Videozapisi

Naše digitalne knjižice

Virtualna knjižnica


Škola za život

TV prilozi o provođenju ekperimentalnog programa "Škola za život" u našoj školi:

 

Više o eksperimentalnom programu "Škola za život" u koji je uključena i naša škola možete saznati ovdje.


Digitalni sadržaji

 


 


Korisni linkovi

 


Preporučujemo
Lokalni mediji

Učenje i zabava

Korisni linkovi

Dnevni tisak

Časopisi
 • Enter
 • Bug
 • Drvo znanja
 • Meridijani


Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
preskoči na navigaciju