preskoči na sadržaj
Natječaji

 

KLASA: 112-01/19-01/09

URBROJ: 2144-20-01-19-19

Potpićan,  8. 11. 2019.

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja za popunu slobodnih radnih mjesta

U svezi Natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na web stranici škole dana 14.10.2019. godine za obavljanje poslova:                                                                                         

1. UČITELJ/ICA PRIRODE

-  na neodređeno nepuno radno vrijeme, 3 sata tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

2. UČITELJ/ICA MATEMATIKE

- na neodređeno nepuno radno vrijeme, 9 sati tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

3. UČITELJ/ICA TALIJANSKOG JEZIKA

 - na neodređeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

4.  UČITELJ/ICA INFORMATIKE

- na neodređeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

5.  UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE

- na neodređeno nepuno radno vrijeme, 2 sata tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

Obavještavamo Vas da su Odlukom ravnateljice škole, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 30.10.2019., u radni odnos primljeni:

 • Na radno mjesto pod rednim brojem 2. Natali Vretenar- sveučilišna prvostupnica matematike iz Rijeke
 • Na radno mjesto pod rednim brojem 3. Matea Tireli – magistra talijanskog jezika i književnosti iz Rapca,
 • Na radno mjesto pod rednim brojem 4. Sanda Daus- magistra edukacije povijesti i informatike iz Šušnjevice

S imenovanima  će ravnateljica škole sklopiti ugovore o radu sukladno propozicijama iz raspisanog Natječaja.

Radno mjesto pod rednim brojem 1. i 5. ostalo je nepopunjeno.

                                                                                                        Ravnateljica: mr.sc.Nada Peršić,prof.                                        


KLASA: 112-o1/19-01/09

URBROJ: 2144-20-01-19-1

Potpićan, 22.10.2019.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) temeljem članka 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan objavljuje

 

POZIV KANDIDATIMA/ KANDIDATKINJAMA NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 

Razgovor (intervju) s kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj za popunu radnih mjesta objavljenom dana   14. 10. 2019. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole http:// www._os-vnazora-potpican.skole.hr________ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“, održat će se u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, Potpićan, u uredu stručne službe MŠ kako slijedi:

U petak  25.10.2019.godine

 • S početkom u 8:00 sati za kandidate/kandidatkinje koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto: učitelj/ica informatike

                       S početkom u 9:00 sati za kandidate/kandidatkinje koji su se prijavili   na natječaj za radno mjesto: učitelj/ica talijanskog jezika

 • S početkom u 10:00 sati za kandidate/kandidatkinje koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto: učitelj/ica matematike

U utorak, 29.10.2019. 

 • S početkom u 8:30 sati za kandidate/kandidatkinje koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto učitelja likovne kulture
 • S početkom u 9:00 sati za kandidate /kandidatkinje koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto učitelja prirode

 

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom/ kandidatkinjom  vrednuje kompetencije značajne za područje rada (temeljem dosadašnjeg iskustva i/ili osposobljavanja, komunikacijske i socijalne vještine, motivaciju i interese kandidata za rad u Školi, očekivanja kandidata i sl.)

Svaki član Povjerenstva procjenjuje kandidata/ kandidatkinju  općom ocjenom od 0 do 5 bodova.

Ukupni rezultat vrednovanja razgovora (intervjua) za pojedinog kandidata/ kandidatkinju  je zbroj pojedinačnih ocjena svih članova Povjerenstva.

Kandidat/kandidatkinja  koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Nakon provedenog postupka vrednovanja kandidata na temelju dostavljene natječajne dokumentacije i obavljenog Intervjua, Povjerenstvo izrađuje Rang listu koju zajedno sa Zapisnikom o provedenom postupku vrednovanja dostavlja ravnatelju.


Temeljem odredbi Zakona o radu (NN 93/14,127/17) ,članka 107  Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17,68/18),članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

N  A  T  J  E  Č A J

za popunu slobodnih radnih mjesta

 

1. UČITELJ/ICA PRIRODE

-  na neodređeno nepuno radno vrijeme, 3 sata tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

2. UČITELJ/ICA MATEMATIKE

- na neodređeno nepuno radno vrijeme, 9 sati tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

3. UČITELJ/ICA TALIJANSKOG JEZIKA

 - na neodređeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

4.  UČITELJ/ICA INFORMATIKE

- na neodređeno nepuno radno vrijeme, 12 sati tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

5.  UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE

- na neodređeno nepuno radno vrijeme, 2 sata tjednog radnog vremena -1 (jedan) izvršitelj/ica

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti :

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • presliku dokaza o državljanstvu 
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneno postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17,68/18), ne starije od 3 mjeseca

Uz prijavu nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene preslike,a nakon izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Kandidatima se neće vraćati natječajna dokumentacija.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Slijedom navedenoga:

-kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17)  dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103  st.1 Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%

20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3 navedenog članka.

- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Osnovna  škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan s naznakom "Za natječaj" ili na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr.

Rok za prijavu kandidata/kinja je osam (8) dana od dana objave natječaja 14 .10. - 22. 10. 2019. godine.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Vladimira Nazora Potpićan.

Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.

Škola će na web stranicama objaviti obavijest i upute kandidatima o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja .

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole te se time smatra da su svi kandidati obaviješteni na isti način i u istom roku.

                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                          mr.sc.Nada Peršić,prof.

 

Klasa: 112-01/19-01/09

Urbroj: 2144-20-19-01-1

Potpićan, 14. 10. 2019.

 

 


 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

Dumbrova 12

52333 Potpićan

Tel: 052/867 425, 867- 180, 098 428 930

e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr

KLASA: 110-01/19-01/06

URBROJ: 2144-20-01-19-1

Potpićan, 16.09.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Osnovna škola  Vladimira Nazora Potpićan raspisuje:

 

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 • UČITELJ/ICA  HRVATSKOG JEZIKA,  (M/Ž)
 •  na puno i određeno radno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci

Uvjeti:

-prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” br. 87./08., 86./09., 92./10., 105./10., 90./11., 16./12., 86./12., 126/12., 94./13., 152./14., 7./17. i 68./18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“ br. 47/96. i 56/01.).

- da kandidati nemaju radno iskustvo u struci za koju su se obrazovale ili imaju manje od jedne godine

Uz prijavu kandidati moraju priložiti:

 - životopis

 - dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme

 - domovnicu

 - potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat prijavljen u evidenciji

   nezaposlenih dulje od 30 dana

 - potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog   

   zavoda za mirovinsko osiguranje

- uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, link: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%

20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.

Prijavom kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama  potrebnim za provedbu natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka NN 42/18, te da ih može objaviti na oglasnoj ploči i web stranici škole..

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan.

Natječaj  je otvoren  od 16. do 24. rujna 2019. godine.

Prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan ili na e-mail:ured@os-vnazora-potpican.skole.hr

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Rezultati natječaja bit će objavljeni i na web stranici škole.

 

 

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                              mr.sc. Nada Peršić,prof.

 

 

 


 

KLASA:112-01/19-01/01

URBROJ: 2144-20-01-19-6

Potpićan, 25.01.2019.

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja od 03.01.2019.godine

Izvješćujemo prijavljene kandidate da je prema natječaju objavljenom dana 03.01.2019.-11.01.2019. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan uz suglasnost članova Školskog odbora izabrana ANA LUČIĆ RUNKO-magistra socijalne predagogije.

                                                                                      Ravnateljica: 

                                                                                       mr.sc. Nada Peršić, prof.


 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/2017.,68/18.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

1. Stručni suradnik- stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila

 –  neodređeno i nepuno radno vrijeme – 10 sati tjednog radnog vremena- 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,90/11.,105./10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu sa životopisom
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • domovnicu
 • uvjerenje  nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi na natječaj i uz prijavu priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20

Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%

20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri

%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Prijave s dokumentacijom  o ispunjavanju uvjetima  dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan ili na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i Web stranici škole.

O rezultatima  natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

Natječaj je otvoren od  3. siječnja  do 11. siječnja  2019.

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  mr.sc.Nada Peršić,prof..

KLASA: 112-01/19-01/01

URBROJ: 2144-20-01-19-2

Potpićan, 3.1.2019.


  

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12., 86/12., 94/13, 152/14, 7/17, 68/18)  i članka 113. Statuta Škole, ravnateljica OŠ Vladimira Nazora Potpićan mr.sc.Nada Peršić, prof., donosi                                   

 

Odluku o neizboru kandidata po Natječaju za radno mjesto stručnog suradnika – psihologa/psihologinje- pripravnika

 1. Ravnateljica OŠ Vladimira Nazora Potpićan  mr.sc.Nada Peršić, prof., donijela je  Odluku o neizboru kandidata  na Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika – psihologa/psihologinje – pripravnika na određeno i puno radno vrijeme, 40 h ukupnog tjednog radnog vremena.
 2. Natječaj je objavljen dana 26.11.2018. godine  na oglasnoj ploči i web stranici Škole, kao i na  web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na Natječaj  raspisan radi stjecanja prvog radnog iskustva u svojstvu pripravnika nije se prijavio niti jedan kandidat.

Slijedom navedenog donesena je Odluka o neizboru kandidata po natječaju.

 

                                                                   Ravnateljica škole:

                                                                   mr.sc. Nada Peršić, prof.

Klasa: 112-01/18-01/08

URBOJ:2144-20-01-18-6

Potpićan, 10.12.2018.

 


​Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12. I 16/17.) , a u cilju korištenja mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda u Puli, Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

N A T J E Č A J

za „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 

1. Stručni suradnik: psiholog/psihologinja

 –  određeno i puno radno vrijeme –  1 izvršitelj/ica

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,90/11.,105./10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.).

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu sa životopisom
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • domovnicu
 • uvjerenje  nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi na natječaj i uz prijavu priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20

Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%

20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri

%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Prijave s dokumentacijom  o ispunjavanju uvjetima  dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan ili na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr

 

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i Web stranici škole.

 

O rezultatima  natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

Natječaj je otvoren od  26. studenog  do 4. prosinca  2018.

 

                                                            Ravnateljica:

                                                            mr.sc.Nada Peršić,prof.

 

KLASA: 112-01/18-01/07

URBROJ: 2144-20-01-18-3

Potpićan, 26.11.2018.


Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12., 86/12., 94/13, 152/14, 7/17, 68/18)  i članka 113. Statuta Škole, ravnateljica OŠ Vladimira Nazora Potpićan mr.sc.Nada Peršić, prof., donosi     

                              

Odluku o neizboru kandidata po Natječaju za radno mjesto stručnog suradnika – pedagoga/pedagoginje - pripravnika

 

 1. Ravnateljica OŠ Vladimira Nazora Potpićan  mr.sc.Nada Peršić, prof., donijela je  Odluku o neizboru kandidata  na Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika – pedagoga/pedagoginje – pripravnika na određeno i puno radno vrijeme, 40 h ukupnog tjednog radnog vremena.
 2. Natječaj je objavljen dana 14.11.2018. godine  na oglasnoj ploči i web stranici Škole, kao i na  web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Na Natječaj  raspisan radi stjecanja prvog radnog iskustva u svojstvu pripravnika nije se prijavio niti jedan kandidat.

Slijedom navedenog donesena je Odluka o neizboru kandidata po natječaju.

                                                                    Ravnateljica škole:

                                                                    mr.sc.NadaPeršić, prof.

 

Klasa: 112-01/18-01/08

URBOJ:2144-20-01-18-2

Potpićan, 26.11.2018.


Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12. I 16/17.) , a u cilju korištenja mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda u Puli, Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

N A T J E Č A J

za „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 

1. Stručni suradnik: pedagog/pedagoginja

 –  određeno i puno radno vrijeme –  1 izvršitelj/ica

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,90/11.,105./10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu sa životopisom
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • domovnicu
 • uvjerenje  nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi na natječaj i uz prijavu priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20

Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%

20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri

%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokumentacijom  o ispunjavanju uvjetima  dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan ili na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i Web stranici škole.

 

O rezultatima  natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

Natječaj je otvoren od  14. studenog  do 22. studenog  2018.

 

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  mr.sc.Nada Peršić,prof.

KLASA: 112-01/18-01/08

URBROJ: 2144-20-01-18-1

Potpićan, 14.11.2018.


Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12., 120/12. I 16/17.) , a u cilju korištenja mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda u Puli, Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

N A T J E Č A J

za „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“

 

 

1. Stručni suradnik: psiholog/psihologinja

 –  određeno i puno radno vrijeme –  1 izvršitelj/ica

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,90/11.,105./10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18.)

i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu sa životopisom
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • domovnicu
 • uvjerenje  nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi na natječaj i uz prijavu priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica:

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20

Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%

20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri

%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokumentacijom  o ispunjavanju uvjetima  dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan ili na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i Web stranici škole.

O rezultatima  natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

Natječaj je otvoren od  29. listopada  do 6. studenog  2018.

 

                                                                   Ravnateljica:

                                                                    mr.sc.Nada Peršić,prof..

KLASA: 112-01/18-01/07

URBROJ: 2144-20-01-18-1

Potpićan, 29.10.2018.


OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA

Temeljem objavljenog natječaja za obavljanje poslova učitelja/ice likovne kulture, ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan je, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na radno mjesto učitelja/ice likovne kulture na nepuno i neodređeno radno vrijeme primila ENI BLAŠKOVIĆ, profesoricu likovne kulture, koja udovoljava traženim uvjetima, te će s imenovanom biti sklopljen ugovor o radu.


OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA

Temeljem objavljenog natječaja za obavljanje poslova učitelja/ice geografije, ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan je, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na radno mjesto učitelja/ice geografije na nepuno i neodređeno radno vrijeme primila REBEKU PILAT, magistricu edukacije geografije i povijesti, koja udovoljava traženim uvjetima, te će s imenovanom biti sklopljen ugovor o radu.


OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA

Temeljem objavljenog natječaja za obavljanje poslova učitelja/ice engleskog jezika, ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan je, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika na nepuno i neodređeno radno vrijeme primila AJRIN FLORIČIĆ, magistricu edukacije engleskog jezika i književnosti i magistricu pedagogije, koja udovoljava traženim uvjetima, te će s imenovanom biti sklopljen ugovor o radu.


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/2017.,68/18.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnih radnih mjesta

 

1. UČITELJ/ICA  ENGLESKOG JEZIKA –1 izvršitelj/ica na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 15 sati tjednog radnog vremena – 7 sati redovite nastave tjedno 

2. UČITELJ/ICA  GEOGRAFIJE –1 izvršitelj/ica na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 15 sati tjednog radnog vremena – 7,5  sati redovite nastave tjedno 

3. UČITELJ/ICA  LIKOVNE KULTURE –1 izvršitelj/ica na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 13 sati tjednog radnog vremena – 6 sati redovite nastave tjedno 

 

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu sa životopisom
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • domovnicu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokumentacijom  o ispunjavanju uvjetima  dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan ili na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i Web stranici škole.

O rezultatima  natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

Natječaj je otvoren od 12. rujna  do 20. rujna 2018.

 

                                                                Ravnateljica:

                                                       mr.sc.Nada Peršić, prof.

 

KLASA: 112-01/18-01/05

URBROJ: 2144-20-01-18-10

Potpićan, 12.9.2018.


KLASA: 112-01/18-01/06

URBROJ: 2144-20-01-18-1

DATUM: 13.08.2018.

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN kao partner u projektu raspisuje

 

POZIV

 

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 2

 

 • Mjesto rada:

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2018./2019.

Sati tjedno

13.

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan

       7.

     31

14.

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan

       2.

     23

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2018./2019.
 • UVJETI:
 • najmanje završena srednja škola

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/ nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2018. godine do lipnja 2019. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 22.08.2018. do 09.00 sati i dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

                                                                                                                                                                                 Ravnateljica:

                                                                                                                                                                      mr.sc.Nada Peršić,prof.

 


OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA

Temeljem objavljenog natječaja za obavljanje poslova učitelja matematike, ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan je, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na radno mjesto učitelja/ice  matematike na puno i određeno radno vrijeme primila ANU MILANOVIĆ, sveučilišnu prvostupnicu edukacije matematike  iz Gračišća 55, koja udovoljava traženim uvjetima, te će s imenovanom biti sklopljen ugovor o radu.


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/2017.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

 

UČITELJ/ICA  MATEMATIKE  – 1 izvršitelj/ica na određeno i puno radno vrijeme, zamjena do povratka djelatnice na rad   

 

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu sa životopisom
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • domovnicu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokumentacijom  o ispunjavanju uvjetima  dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan ili na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i Web stranici škole.

 

O rezultatima  natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku..

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

Natječaj je otvoren od 11.srpnja  do 19. srpnja 2018.

 

                                                                              Ravnateljica:

                                                                        mr.sc.Nada Peršić, prof.

 

 

KLASA: 112-01/18-01/03

URBROJ: 2144-20-01-18-3

Potpićan, 11.7.2018.OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA

Temeljem objavljenog natječaja za obavljanje poslova učitelja razredne nastave za rad u PB, ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan je, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na radno mjesto učitelja/ice razredne nastave za rad u PB na  nepuno i neodređeno radno vrijeme – 20 sati rada tjedno, primila NATALIJU LEKOVSKA, diplomiranu profesoricu razredne nastave, iz Tupljaka 27., koja udovoljava traženim uvjetima, te će  s imenovanom biti sklopljen ugovor o radu.


 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/2017.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

 

UČITELJ/ICA  RAZREDNE NASTAVE ZA RAD U PRODUŽENOM BORAVKU – neodređeno i nepuno radno vrijeme – 20 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu sa životopisom
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • domovnicu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokumentacijom  o ispunjavanju uvjetima  dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan ili na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr

Svi kandidati u predmetnom natječaju podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu potrebe provedbe natječaja, te da ih može objaviti na oglasnim pločama i Web stranici škole.

 

O rezultatima  natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku..

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

Natječaj je otvoren od 11.srpnja  do 19. srpnja 2018.

 

                                                                            Ravnateljica:

                                                                    mr.sc.Nada Peršić, prof.

 

 

KLASA: 112-01/18-01/04

URBROJ: 2144-20-01-18-1

Potpićan, 11.7.2018.

 


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/2017.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

 

UČITELJ/ICA  FIZIKE  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 12 sati tjednog radnog vremena – 6 sati redovite nastave tjedno 

 

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu sa životopisom
 • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
 • domovnice
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i pobrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokumentacijom  o ispunjavanju uvjetima  dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan ili na e-mail: ured@os-vnazora-potpican.skole.hr

 

O rezultatima  natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku..

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

Natječaj je otvoren od 19.3.2017. do 27.3.2018.

 

                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                  mr.sc.Nada Peršić,prof.

 

KLASA: 112-01/18-01/02

URBROJ: 2144-20-01-18-1

Potpićan, 19.3.2018.


OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

KLASA: 112-01/17-01/08

URBROJ: 2144-20-01-17-14

Potpićan, 25.10.2017.

 

 Predmet: Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave  za rad u PŠ Pićan

           U svezi natječaja objavljenog na Oglasnoj ploči te web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Ispostava Labin i web stranici i oglasnoj ploči Škole - dana 10.10.2017. godine za  popunu slobodnog radnog mjesta:

 • Učitelj/ica razredne nastave - 1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme za rad u PŠ Pićan

obavještavamo Vas, da je Odlukom ravnateljice, a uz  prethodnu jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 24.10.2017. godine, za obavljanje  poslova učitelja/ice razredne nastave na neodređeno i puno radno vrijeme izabrana Jasmina Vretenar Zulijani- diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim predmetom Engleski jezik  iz Pićna- Most 1G.

 

                                                                                       Ravnateljica:

                                                                                       mr.sc. Nada Peršić,prof.  


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)  Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. Učitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme za rad u PŠ Pićan

 

Uvjeti:

prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.)    i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96. i 56/01.).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela  iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci). 

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti  na koje se poziva.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju  uvjeta  dostavljaju se na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan (za natječaj)  do 18. 10. 2017.

Natječaj je objavljen dana  10. 10. 2017. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole. O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku  po izvršenom izboru.

 

                       

 

                                                                                                          Ravnateljica:

 

KLASA: 112-01/17-01/08                                                                mr.sc.Nada Peršić,prof.

URBROJ: 2144-20-01-17-3

U Potpićnu   10. 10. 2017.

 

 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

KLASA: 112-01/17-01/05

URBROJ: 2144-20-01-17-7

Potpićan, 7. 9. 2017.

 Predmet: Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto učitelja fizike 

           U svezi natječaja objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Ispostava Labin i web stranici i oglasnoj ploči Škole - dana 18. 8. 2017. godine za  popunu slobodnog radnog mjesta:

 • Učitelj/ica fizike - 1 izvršitelj/ica na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 12 sata tjednog radnog vremena- 6 sati redovite nastave tjedno

obavještavamo Vas, da je Odlukom ravnateljice, a uz prethodnu jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 30. 8. 2017. godine, za obavljanje  poslova učitelja fizike  odabrana Eva Melegi Matković, prof. povijesti iz Raše, na određeno i nepuno radno vrijeme. 

                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                            mr.sc.Nada Peršić,prof.OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

KLASA: 112-01/17-01/06

URBROJ: 2144-20-01-17-12

Potpićan, 7. 9. 2017.

 Predmet: Obavijest o rezultatima Javnog poziva za radno mjesto pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju 

           U svezi Javnog poziva objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Ispostava Labin i web stranici i oglasnoj ploči Škole - dana 18. 8. 2017. godine za  popunu slobodnog radnog mjesta:

 • Pomoćnik/ca - 1 izvršitelj/ica na određeno i nepuno radno vrijeme, 28 sati tjednog radnog vremena
 • Pomoćnik/ca – 1 izvršitelj/ica na određeno i nepuno radno vrijeme, 23 sata tjednog radnog vremena

obavještavamo Vas, da su Odlukom ravnateljice, a uz prethodnu jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 30. 8. 2017. godine, primljene:

 • Tihana Lukež, na određeno i nepuno radno vrijeme, 28 sati tjednog radnog vremena
 • Ivana Matuhina, na određeno i nepuno radno vrijeme, 23 sata tjednog radnog vremena 

                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                            mr.sc.Nada Peršić,prof.OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

Klasa: 112-01/17-01/04

URBROJ: 2144-20-01-17- 8

Potpićan, 7. 9. 2017.                   

 Predmet: Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto domar/ložač/školski majstor

           U svezi natječaja objavljenog na Oglasnoj ploči te web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Ispostava Labin i web stranici i oglasnoj ploči Škole - dana 18. 8. 2017. godine za  popunu slobodnog radnog mjesta:

 • domar/ložač/školski majstor (M/Ž)- 1 izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme

obavještavamo Vas, da je Odlukom ravnateljice, a uz prethodnu jednoglasnu suglasnost Školskog odbora na sjednici održanoj dana 30. 8. 2017. godine, za obavljanje navedenih poslova izabran Zlatko Bulić iz Benići, Sveta Katarina. Imenovani ima SSS -  mehaničar, položen  stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja i status hrvatskog branitelja iz domovinskog rata.

                                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                                   mr.sc.Nada Peršić, prof.Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/2017.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

UČITELJ/ICA  FIZIKE  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 12 sati tjednog radnog vremena – 6 sati redovite nastave tjedno 

Uvjeti: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.        

           87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.), te

           prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju 

           učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96. i 56/01.).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • zamolbu sa životopisom
 • presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme
 • presliku domovnice
 • presliku rodnog lista
 • elektronički zapis o radno – pravnom statusu
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokumentacijom  o ispunjavanju uvjetima  dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan.

O rezultatima  natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku..

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

Natječaj je otvoren od 18.8.2017. do 26.8.2017.

 

                                                                                           Ravnateljica:

                                                                                    mr. sc. Nada Peršić, prof.

KLASA: 112-01/17-01/05

URBROJ: 2144-20-01-17-3

Potpićan, 18.8.2017. 

KLASA: 112-01/17-01/06

URBROJ: 2144-20-01-17-1

DATUM: 18.08.2017.

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN, kao partner u projektu raspisuje

POZIV
za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 2

 • Mjesto rada: 

R.br.

Naziv škole i sjedište

Razred 2017/18

Sati tjedno

13

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan,

Dumbrova 12, 52333 Potpićan

6.

28

14

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan,

Dumbrova 12, 52333 Potpićan

1.

23

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017/2018.

 

 • UVJETI:
 • najmanje završena srednja škola

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2017. godine do lipnja 2018. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 28.08.2017. do 9.00 sati i dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka

                                                                              Ravnateljica:

                                                                         mr. sc. Nada Peršić, prof. 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13., 152/14. i 7/17.) Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje:

     NATJEČAJ

  za popunu radnog mjesta

1. DOMAR/LOŽAČ/ ŠKOLSKI MAJSTOR – M/Ž

      - 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme 

UVJETI:

 • Završena srednja škola tehničke struke
 • Položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja odnosno ložača centralnog grijanja sukladno Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • Zamolbu sa životopisom
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi  (preslika)
 • Preslika domovnice
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ) ne starije od 6 mjeseci
 • Uvjerenje o osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja odnosno ložača centralnog grijanja (preslika)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Rok za prijavu kandidata na natječaj je osam (8) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od 18.8.2017. do 26.8.2017.

KLASA:112-01/17-01/04

URBROJ: 2144-20-01-17-3

Potpićan, 18.8.2017        

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                         mr.sc.Nada Peršić ,prof.Predmet: Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto učitelja fizike i tehničke kulture

           U svezi natječaja objavljenog na Oglasnoj ploči te web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Ispostava Labin i web stranici i oglasnoj ploči Škole - dana 06.2.2017. godine za  popunu slobodnog radnog mjesta:

 • Učitelj/ica fizike i tehničke kulture - 1 izvršitelj/ica na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 23 sata tjednog radnog vremena- 11 sati redovite nastave tjedno ( 6 sati fizike i 5 sati tehničke kulture)

obavještavamo Vas, da je na sjednici Školskog odbora održanoj dana 24.2.2017. godine, za obavljanje  poslova učitelja tehničke kulture na neodređeno i nepuno radno vrijeme izabrana Tina Mihelčić Sloković iz Rovinja, a za učitelja/icu fizike Eva Melegi Matković na određeno i nepuno radno vrijeme.  

 


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/2017.), te Pravilnika o radu škole, Osnovna škola  Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

UČITELJ/ICA  FIZIKE I TEHNIČKE KULTURE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 23 sata tjednog radnog vremena – 11 sati redovite nastave tjedno ( 6 sati fizike i 5 sati  tehničke kulture )

 

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.        

           87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.),

           te  prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju 

           učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96. i 56/01.).

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme
- presliku domovnice
- presliku rodnog lista
- elektronički zapis o radno – pravnom statusu
- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Labin i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Prijave s dokumentacijom  o ispunjavanju uvjetima  dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan.

O rezultatima kandidati će biti izvješteni u roku od 8 dana po izvršenom izboru.

Rezultati natječaja biti će objavljeni i na web stranici škole.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: nisu potrebni dokumenti u izvorniku niti ovjerene preslike.

 

          Ravnateljica:

          mr.sc.Nada Peršić,prof..

Klasa: 112-01/17-01/01

Urbroj: 2144-20-01-17-06

Potpićan, 6.2.2017.Obavijest o rezultatima Natječaja za radno mjesto domar/ložač/školski majstor

 

Temeljem raspisanog natječaja za domara/ložača/školskog majstora objavljenog na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Ispostava Labin te na web stranici i oglasnoj ploči Škole dana 17.10.2016. godine, na sjednici Školskog odbora održanoj 27.listopada 2016. godine, na radno mjesto domar/ložač/školski majstor izabran je Dragan Marhat iz Rapca. Imenovani  je završio SSS- elektroinstalater, ima  položen ispit za ložača centralnog grijanja i status hrvatskog branitelja iz domovinskog rata.Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13. i 152/14.) Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, raspisuje:

 

     NATJEČAJ

            za popunu radnog mjesta

1. DOMAR/LOŽAČ/ ŠKOLSKI MAJSTOR – M/Ž

 • 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme do pribavljanja suglasnosti nadležnog ministarstva za zapošljavanje na neodređeno puno  radno vrijeme 

UVJETI:

 • Završena srednja škola tehničke struke
 • Položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja odnosno ložača centralnog grijanja sukladno Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima

Uz prijavu na natječaj  potrebno je priložiti:

 • Zamolbu sa životopisom
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi  (preslika)
 • Preslika domovnice
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ) ne starije od 6 mjeseci
 • Uvjerenje o osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja odnosno ložača centralnog grijanja (preslika)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.

Rok za prijavu kandidata na natječaj je osam (8) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je otvoren od 17.10.2016. do 25.10.2016.

KLASA:112-01/16-01/04

URBROJ: 2144-20-01-16-03

Potpićan, 17.10.2016.

                                                                                                      Ravnateljica:

                                                                                                mr.sc.Nada Peršić,prof.OBAVIJEST O REZULTATU JAVNOG POZIVA

Temeljem objavljenog Javnog poziva za iskaz interesa za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za  učenike s poteškoćama u razvoju ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan je, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora na radno mjesto pomoćnika u nastavi na nepuno i određeno vrijeme, primila MARINU BATELIĆ, prof. talijanskog i ruskog jezika.


 

Istarska županija prijavitelj je projektnog prijedloga „MOZAIK 2“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.

 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN,   kao partner u projektu MOZAIK 2 raspisuje

 

POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

 

Broj traženih osoba: 1

Mjesto rada: 

R.br. Naziv sjedišta Razred 2016./17. Sati/tjedno
42. Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan

 
5. 27

 

 

 

 

 

 • Prijevoz na rad: Novčana naknada do 400 kn mjesečno
 • Plaća: 25 kuna neto po satu
 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme

 

UVJETI:

 • najmanje završena srednja škola.

Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.02. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika u nastavi tijekom prva dva mjeseca rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta MOZAIK 2.

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje izvršenja poslova te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

Uz prijavu, kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

 

Kandidati koji posjeduju uvjerenje o sudjelovanju u programu edukacije pomoćnika u nastavi, dužni su ga priložiti pri prijavi na natječaj.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 01.9.2016. do 9.00 sati i dostavljaju se na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan s naznakom „Javni poziv za prijem pomoćnika u nastavi za učenike s poteškoćama u razvoju u šk.god. 2016/17“.

 

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

_____________________________________________________________________

 

Poziv je objavljen na web stranici škole i na oglasnoj ploči škole dana 25.8.2016.

______________________________________________________________________

 

 

 

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan raspisuje

NATJEČAJ

za popunu slobodnog radnog mjesta

1. Stručni suradnik – školski  knjižničar- na neodređeno i puno radno vrijeme

- 1 izvršitelj M/Ž

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08.,86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12.,86/12., 126/12., 94/13., i 152/14.), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96. i 56/01.), Zakona o knjižnicama (NN 105/97., 5/98., 104/00. I 69/09.) i Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj  struci (NN 28/11. I 16/2014.)

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • Životopis,
 • presliku diplome ili potvrde o završenom studiju, domovnice i rodnog lista
 • Elektronički ispis o trajanju staža osiguranja
 • Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od  6 mjeseci

Prijave za natječaj treba poslati na adresu škole:

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan

u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i web stranicama škole 20.10.2015. godine.

Klasa: 112-01/15-01/13

URBROJ: 2144-20-01-15-01

 

 


Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12), a u cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda u Puli, OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

 

Učitelj povijesti (Ž/M), pripravnik

            -  puno i određeno radno vrijeme – trajanje 12 mjeseci

            - 1 izvršitelj

Uvjeti: Prema zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14.)

    

Uz prijavu  potrebno je dostaviti:

 

 presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 presliku domovnice
uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci
zamolbu
životopis
potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

 

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale, osobe koje se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlene osobe vode duže od trideset dana i koje bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nemaju više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovale.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta  dostaviti na adresu:

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan,Dumbrova 12, 52 333 Potpićan.

 

O razultatima javnog poziva svi kandidati/inje  bit će  obaviješteni  pisanim putem.

 

Rok za prijavu od 13.10.2015. do 21.10.2015.

 

 

 

Klasa: 112-01/15-01/12

URBROJ: 2144-20-01-15-01

Potpićan, 13. listopada 2015.

 

 

 

 


Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14. i  152/14.), Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan raspisuje:

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1. Učitelj/ica informatike – nepuno i određeno radno vrijeme do povratka radnice na rad – 20 sati rada tjedno – 1 izvršitelj

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14. i  152/14. ), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96.,56/01.)

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti preslike:

diplome o stečenoj stručnoj spremi
domovnice
rodnog lista
uvjerenje  o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
životopis

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, 52333 Potpićan, Dumbrova 12.

 

Natječaj je otvoren od 17.9.2015. do 25.9.2015.

 

Klasa: 112-01/15-01/11

URBROJ:2144-20-01-15-01

 Istarska županija prijavitelj je projektnog prijedloga „MOZAIK-PoMOćnici u nastavi ZA Integraciju učeniKa u Istri“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.

 

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan  kao partner u projektu MOZAIK raspisuje

 

POZIV


za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/ stručno komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI/ STRUČNO KOMUNIKACIJSKI POSREDNIKA

 

Broj traženih osoba: 137

Mjesto rada:  (pogledati u priloženom dokumentu na dnu MJESTO RADA)

 

Prijevoz na rad: Novčana naknada do 400 kn mjesečno
Plaća: 25 kuna neto po satu
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme

 

UVJETI:

najmanje završena srednja škola.

Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.01. pri čemu će prednost imati osobe sa potvrdom o polaženju edukacije za pomoćnike u nastavi koja je provedena u okviru implementacije projekta „Školovanje bez diskriminacije-ulog u tolerantno društvo“ u trajanju od 20 sati. Kandidati koji nemaju predmetnu potvrdu, obvezni su savladati program navedene edukacije tijekom prva dva mjeseca rada. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta MOZAIK.

U slučaju zapošljavanja stručnog komunikacijskog posrednika, potrebno je da osoba ima završenu edukaciju za stručnog komunikacijskog posrednika te da prilikom selekcije to dokaže odgovarajućom svjedodžbom.

 

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi/ stručno komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi/ stručno komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje izvršenja poslova te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
životopis,
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
uvjerenje o sudjelovanju u programu edukacije pomoćnika u nastavi u okviru provedbe projekta „Školovanje bez diskriminacije-ulog u tolerantno društvo“.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 18.9.2015. i dostavljaju se na adresu: Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan, Dumbrova 12, 52333 Potpićan s naznakom „Javni poziv za prijem pomoćnika u nastavi/ stručno komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju u šk.god. 2015/16“.

 

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

 

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

 

 

Priloženi dokumenti:
MJESTO RADA.docx

Kalendar
« Studeni 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji


Pratite nas na youTubeu

Digitalni sadržaji

 


Škola za život

TV prilozi o provođenju ekperimentalnog programa "Škola za život" u našoj školi:

 

Više o eksperimentalnom programu "Škola za život" u koji je uključena i naša škola možete saznati ovdje.


 


Korisni linkovi

 


Preporučujemo
Lokalni mediji

Učenje i zabava

Korisni linkovi

Dnevni tisak

Časopisi
 • Enter
 • Bug
 • Drvo znanja
 • Meridijani


Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
preskoči na navigaciju